Đảng ủy TCT Thép Việt Nam-CTCP: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Ngày 19/01/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho gần 500 đồng chí là lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Tổng công ty, đơn vị và toàn thể đảng viên của các đơn vị trực thuộc tại Khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và cán bộ chủ chốt khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu.

20/01/2017 22:15

Thực hiện kế hoạch số 11-KH/ĐUT ngày 01/12/2016 của Đảng ủy Tổng công ty về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 13-KH/ĐUT ngày 30/12/2016 của Đảng ủy Tổng công ty về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII). Ngày 19/01/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép VN-CTCP đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho gần 500 đồng chí là lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Tổng công ty, đơn vị và toàn thể đảng viên của các đơn vị trực thuộc tại Khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và cán bộ chủ chốt khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu.

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị TCT quán triệt Nghị quyết tại hội nghị

Buổi sáng, hội nghị đã nghe đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty quán triệt nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Phân tích làm rõ những nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", mục tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Đồng chí Phạm Thu Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT quán triệt Chỉ thị 05 tại hội nghị

Các đại biểu cũng nghe đồng chí Phạm Thu Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Trần Đình Thiên- Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam quán triệt Nghị quyết tại hội nghị

Buổi chiều cùng ngày, gần 500 đại biểu đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty yêu cầu cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, đảng viên của đơn vị mình. Đồng thời cụ thể hóa xây dựng chương trình hành động của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy sát với điều kiện thực tế của đơn vị, sát với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đảng viên.

Đồng chí cũng yêu cầu tất cả các đồng chí cán bộ, đảng viên trên cơ sở những kiến thức đã được tiếp nhận trong hội nghị viết bản thu hoạch bằng tay trình bày rõ nhận thức của mình về các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, đặc biệt là đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), để Nghị quyết thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống./.