Chương trình hành động thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2019

Ngày 23 tháng 4 năm 2019, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã ban hành Công văn số 394/Ctr-VNS về việc Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.

24/04/2019 10:54

Ngày 23 tháng 4 năm 2019, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã ban hành Công văn số 394/Ctr-VNS về việc Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.

Mục tiêu của Chương trình năm nay là thường xuyên phổ biến các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ công nhân viên; Tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để phòng ngừa, ngăn chặn hiện tượng tiêu cực, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, sử dụng đất đai; Xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản để thực hiện tốt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chương trình năm nay yêu cầu các đơn vị trong hệ thống đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2019, thông qua thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển đề ra của Tổng công ty; Tăng cường ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của toàn thể cán bộ công nhân viên trong hệ thống Tổng công ty, xử lý nghiêm các hành vi gây ra thất thoát lãng phí; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng công ty; Tiếp tục đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của đơn vị.

Tổng công ty cũng đề ra yêu cầu về chế độ báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị trong hệ thống. Theo đó các đơn vị phải thực hiện lập kế hoạch tiết kiệm năm 2019 về Tổng công ty, duy trì chế độ báo cáo (báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 và báo cáo năm 2019) đầy đủ, đúng thời hạn quy định./.