Tin tức cổ đông

Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 07/11/2023 Tải xuống
Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 của TCTy Thép Việt Nam - CTCP 07/11/2023 Tải xuống
Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông TCTy Thép VN - CTCP về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 và thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 12/10/2023 Tải xuống
Công bố thông tin Nghị quyết số 100/NQ-VNS của Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng mua bán phôi thép giữa Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP và Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) 23/08/2023 Tải xuống
Công bố thông tin Nghị quyết số 95/NQ-VNS ngày 14/8/2023 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu xây dựng Trung tâm thép tại Tisco 15/08/2023 Tải xuống
Thông báo số 633/TB-VNS về việc ký hợp đông với đơn vị kiểm toán, soát xét kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP 21/06/2023 Tải xuống
Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 19/05/2023 Tải xuống
Thông báo về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, thay đổi lần thứ 12 19/05/2023 Tải xuống
Thông báo số 457/TB-VNS về việc thay đổi nhân sự 12/05/2023 Tải xuống
Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến Ông Nghiêm Xuân Đa-Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 12/05/2023 Tải xuống