Sản xuất

Các đơn vị

4. Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL

5. Công ty Cổ phần Thép Vicasa - VNSTEEL

6. Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL

Tìm hiểu thêm về lĩnh vực Thương mại và Dịch vụ của VNSTEEL

Tìm hiểu thêm