Hướng dẫn và đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng

Ngày 20/4/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội Gửi biên tập đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912-11/6/2022). Đảng ủy Tổng Công ty trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn và đề cương tuyên truyền

10/05/2022 11:09

Đảng ủy Tổng Công ty đề nghị các tổ chức Đảng trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền bảo đảm đúng quy định, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị theo Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW

Đề cương

VNSTEEL - Trần Thị Hoa