Đề cương tuyên truyền Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 05/5/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 103-HD/BTGTW về tuyên truyền quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

25/05/2023 14:43

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty đăng tải đề cương tuyên truyền tại đây