Hoàn thiện tiêu chí đánh giá người quản lý doanh nghiệp, người đại diện vốn nhà nước

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN (Ủy ban) vừa tổ chức hội thảo về công tác đánh giá người quản lý doanh nghiệp, người đại diện vốn tại 19 DN do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu.

22/06/2020 10:03

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN (Ủy ban) vừa tổ chức hội thảo về công tác đánh giá người quản lý doanh nghiệp, người đại diện vốn tại 19 DN do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu.

Tại hội thảo, ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban cho biết, hiện nay, công tác đánh giá người quản lý DN, người đại diện vốn nhà nước có nhiều quan điểm, cách tiếp cận nhằm hoàn thiện tiêu chí đánh giá, dựa trên cơ sở là các quy định của pháp luật được ban hành trước đó.

Về vấn đề này, theo ông Nguyễn Cảnh Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Ủy ban Quản lý vốn), công tác đánh giá người quản lý DN, người đại diện vốn đã được quy định tại các Nghị định 97/2015/NĐ-CP, 106/2015/NĐ-CP, 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 20/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, những quy định về công tác đánh giá vẫn còn một số nội dung chưa thực sự thống nhất giữa các văn bản, tiêu chí đánh giá còn định tính, ít yếu tố định lượng, cần có sự thống nhất để đảm bảo việc triển khai đồng bộ.

Trình bày các giải pháp để triển khai thực hiện công tác đánh giá người quản lý DN, người đại diện vốn, ông Nguyễn Ngọc Quý, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, Ủy ban Quản lý vốn xây dựng Bảng tiêu chí đánh giá dựa trên cơ sở bám sát các quy định của pháp luật hiện hành, không xây dựng các tiêu chí mới chưa được pháp luật quy định, giải quyết được các vấn đề chưa thống nhất giữa các văn bản, quy định cụ thể các tiêu chí đánh giá mang tính định tính và đảm bảo tính khả thi thực hiện.

Theo đó, Bảng tiêu chí thống nhất thực hiện đánh giá theo 3 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Nghị định 97/2015/NĐ-CP và Nghị định 106/2015/NĐ-CP để phù hợp với công tác đánh giá người quản lý, người đại diện vốn.

Bảng tiêu chí thống nhất cụ thể hóa các chỉ tiêu đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch công tác năm, đồng thời, thống nhất sử dụng phương pháp loại trừ đối với việc đánh giá mức xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý DN.

Ngoài ra, đối với các nội dung bất cập, chưa phù hợp, Ủy ban Quản lý vốn đã có văn bản số 633/UBQLV-TCCB ngày 17/4/2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2015/TT-BTC để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế trong việc xếp loại DN có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, số lượng lao động lớn và tính chất hoạt động phức tạp.