ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG: Tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 3, khóa VIII về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước"

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chủ trì Hội nghị.

25/12/2017 19:50

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị,
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, , Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Hội đồng Lý luận TW; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập Tổng kết Nghị quyết của Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư đảng ủy; trưởng ban tổ chức đảng ủy, trưởng ban tổ chức nhân sự các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị thuộc Khối.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, Đảng bộ Khối đã cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương về công tác cán bộ tạo sự đồng bộ trong triển khai thực hiện. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Chương trình hành động, ba nghị quyết, một chỉ thị, 8 quy định, quy chế, hai kết luận, 4 hướng dẫn về công tác cán bộ để lãnh đạo, chỉ đạo.

Các đảng ủy trực thuộc đã cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của Đảng ủy Khối về chiến lược cán bộ và công tác cán bộ sát với thực tiễn của doanh nghiệp. Các đảng ủy thực thuộc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối hiện nay 100% có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị và trình độ chuyên môn đại học trở lên, trình độ sau đại học chiếm 75,6%; độ tuổi từ 40 trở xuống chiếm 5,4%; từ 41 - 50 tuổi chiếm 40,5%; cán bộ nữ 8,1%. Tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, 84,4% cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị, 100% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trong đó 50% trình độ sau đại học; cán bộ từ 40 tuổi trở xuống chiếm 10,7%, cán bộ nữ chiếm 12,2%. Cấp ủy viên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 có 98,7% có trình độ chuyên môn đại học trở lên; cán bộ từ 40 tuổi trở xuống chiếm 18,6%, cán bộ nữ chiếm 17,9%.

Số lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp. Cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt doanh nghiệp hầu hết là cấp ủy viên, bí thư đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp.

Công tác đánh giá cán bộ; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; điều động, luân chuyển; tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ được thực hiện theo đúng quy định, công khai, minh bạch, đảm bảo chất lượng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ bảo đảm chặt chẽ, chính xác. Công tác kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ được các cấp ủy quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đảng ủy trực thuộc chú trọng lãnh đạo đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính sách cán bộ nhằm bảo đảm lợi ích vật chất, động viên tinh thần đối với cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ sau cổ phần hóa được các cấp ủy thực hiện gắn với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã tập trung rà soát, đào tạo, đào tạo lại để sử dụng hiệu quả cán bộ hiện có, thu hút thêm nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá những ưu điểm, lợi thế, cách làm sáng tạo và kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa VIII, dựa trên điều kiện, đặc điểm của từng doanh nghiệp, đơn vị trong Khối; thảo luận những hạn chế, tồn tại, rút kinh nghiệm sâu sắc từ những bài học trong công tác cán bộ thời gian qua ở một số đảng bộ trực thuộc; làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác cán bộ của Đảng bộ Khối DNTW. Đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguy cơ khi trong đội ngũ vẫn có một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý yếu kém về năng lực điều hành, về tầm nhìn và khả năng hoạch định chiến lược sản xuất, kinh doanh, đầu tư. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống còn diễn ra phức tạp. Bệnh cơ hội, thực dụng, tham nhũng, lãng phí còn diễn ra phức tạp. Nhân dân và dư luận xã hội còn băn khoăn, lo lắng cho sự phát triển của doanh nghiệp nhà nước.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Giữ vững nguyên tắc “Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ”, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu, trong thời gian tới Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước, trước hết là tiếp tục đổi mới và thực hiện có hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ, không để bị động trong công tác cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ. Rà soát đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền và xử lý nghiêm những trường hợp không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác thấp. Tập trung kiểm tra, giám sát đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ nhằm quản lý tốt và sử dụng đúng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.