VNSTEEL tổ chức hội thảo KHCN và BVMT

Để thúc đẩy hoạt động KHCN và BVMT ngày càng tốt hơn nhằm nâng cao hiệu quả SXKD và tăng cường hiệu lực quản lý hoạt động KHCN và BVMT, Tổng công ty Thép Việt Nam–CTCP (VNSTEEL) đã tổ chức Hội nghị KHCN và Môi trường năm 2011 với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của VNSTEEL”.

22/10/2012 00:00

Đểthúc đẩy hot động KHCN và BVMT ngày càng tt hơn nhm nâng cao hiu quSXKD và tăng cường hiu lc qun lý hot động KHCN và BVMT, Tng công ty Thép Vit Nam–CTCP (VNSTEEL) đã t chc Hi ngh KHCN và Môi trường năm 2011 vi chđề“Tiết kim năng lượng và bo v môi trường trong hot động sn xut và kinh doanh ca VNSTEEL”.

Hot động Khoa hc công ngh (KHCN) và bo v môi trường (BVMT) có vai trò và v trí quan trng trongđời sng xã hi, là “then cht” và là động lc thúc đẩy s phát trin sn xut và kinh doanh (SXKD) ca doanh nghip. KHCN và BVMT có quan h mt thiết vi nhau trong mt th thng nht. KHCN phát trin s to ra nhng sn phm phc v cho hot động BVMT.

Hi nghdin ra trong 2 ngày 30 và 31/10/2011 ti Nha Trang – Khánh Hòa. Tham gia Hi ngh có 160 Đại biuđại din cho B Công Thương, Cc CSMT (B Công an), Ban TGĐ, Công đoàn, Các phòng ban chc năng ca VNSTEEL; Lãnh đạo và cán b qun lý KHCN, BHLĐ và BVMT ca các đơn v thành viên, liên doanh, liên kết trong h thng VNSTEEL.

TGĐ VNSTEEL Lê Phú Hưng phát biểu tại hội nghị

Mc tiêu hướng ti ca Hi ngh trao đổi kinh nghim v hot động và kết qu nghiên cu KHCN-MT ca các đơn v thuc VNSTEEL; Định hướng, đề xut la chn công ngh luyn, cán thép và gii pháp vTiết kim năng lượng (TKNL) và BVMT, nhm nâng cao hiu quSXKD ti các đơn v trên toàn h thng VNSTEEL.

Ban T chcđã nhn được nhiu báo cáo và tham lun tcác đơn v và cá nhân trong h thng VNSTEEL cũng nhưcác chuyên gia và mt stchc nước ngoài liên quan. 27 báo cáo ca Hi nghđã được tuyn chn và in thành Tuyn tp vi 3 chuyên đề bao gm Hot động KHCN và Qun lí, Gii pháp TKNLđổi mi công ngh và Gii pháp bo v môi trường

Hi ngh chính là cơ hi tt cho các đơn v thuc VNSTEEL cũng như các chuyên gia nước ngoài và Vit Nam đểcùng nhau trao đổi, chia s kinh nghim thc tế trong hot động KHCN và BVMT.

(Nghiêm Gia)