VNSTEEL tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Ngày 26 tháng 6 năm 2012, tại trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2012.

22/10/2012 00:00

Ngày 26 tháng 6 năm 2012, tại trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2012.

Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên VNSTEEL năm 2012

Năm 2011 có thể coi là một năm đầy khó khăn và thử thách đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây cũng là năm đầu tiên VNSTEEL hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần (từ ngày 01/10/2011). Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh chung, nhưng dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc cùng sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ nhân viên, VNSTEEL đã đạt được một số thành quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Thanh Phong – Kế toán trưởng đọc kết quả báo cáo tài chính

quý IV năm 2011

Tại đại hội, cổ đông đã được nghe các báo cáo và thông qua các nội dung kế hoạch kinh doanh năm 2012, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ công tác Quý IV và cả năm 2011, kế hoạch công tác năm 2012

- Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2011 (Quý IV)

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2011 (Quý IV)

- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012

- Tờ trình kết quả thực hiện quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2011 và dự kiến quĩ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2012

- Tờ trình về việc quản lý các đơn vị sự nghiệp của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

- Tờ trình về chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất vào Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

- Tờ trình chủ trương chào bán cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược năm 2012

- Tờ trình chương trình an sinh xã hội năm 2012 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Ông Bùi Quang Chuyện - Vụ phó Vụ CN nặng, Bộ CT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và theo đúng quy định, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của VNSTEEL đã thảo luận, biểu quyết và hoàn thành các nội dung đề ra. Đại hội đã thành công tốt đẹp.

(Vũ Anh)