VNSTEEL làm tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, Tổng công ty đã ban hành CV số 146/VNS-TCKT v/v báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018.

28/02/2019 15:15

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, Tổng công ty đã ban hành CV số 146/VNS-TCKT v/v báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018.

Qua đó, trong năm 2018, Tổng công ty đã ban hành các văn bản số 49/VNS-KT ngày 11/01/2018 về việc tăng cường tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/08/2017 của TTCP; Chương trình Hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP số 621/Ctr-VNS ngày 14/05/2018; Văn bản số 1390/VNS-KT ngày 18/12/2018 về việc báo cáo thực hiện công tác tiết kiệm năng lượng năm 2018, kế hoạch năm 2019; Văn bản số 1432/VNS-TCKT ngày 28/12/2018 về việc Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. Nhờ đó, các đơn vị trong Tổng công ty đã tiết kiệm được những khoản chi phí không cần thiết, góp phần tích cực vào việc giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã ban hành chương trình hành động THTK, CLP cho từng năm, đồng thời xây dựng chương trình hành động THTK, CLP giai đoạn 2017 – 2020 của Tổng công ty.

Chương trình hành động này được phổ biến, quán triệt đến từng đơn vị thành viên. Dựa trên chương trình hành động THTK, CLP của Tổng công ty Thép Việt Nam, các đơn vị thành viên đã chủ động xây dựng chương trình hành động phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.

Định kỳ 6 tháng các đơn vị đều lập báo cáo và gửi đúng thời hạn về Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nội dung báo cáo bám sát đề cương báo của Bộ Tài chính, Bộ Công thương. Trên cơ sở báo cáo các đơn vị gửi về, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Công thương theo đúng quy định.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động THTK, CLP, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã thành lập Ban chỉ đạo THTK, CLP từ Văn phòng Tổng công ty tới các đơn vị thành viên. Trưởng ban chỉ đạo THTK, CLP tại Văn phòng Tổng công ty là Tổng giám đốc, phó ban là các Phó Tổng giám đốc và thành viên là các Trưởng phòng. Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhằm giám sát chặt chẽ hơn nữa việc thực hiện THTK.

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (KTKT) và định mức cụ thể của từng đơn vị không vượt quá chỉ tiêu KTKT và định mức tổng hợp do Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ban hành. Những chỉ tiêu KTKT và định mức tiêu hao vật tư, năng lượng Tổng công ty giao làm cơ sở để các đơn vị:

+ Tính toán hiệu quả kinh tế của các phương án sản xuất và giải pháp kỹ thuật.

+ Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng định mức lao động, tính giá thành sản phẩm, tính đơn giá tiền lương, tính thưởng phạt về tiết kiệm vật tư.

Thực hiện chỉ đạo của Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, tất cả các đơn vị đã chủ động xây dựng các định mức KTKT, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, định mức dự trữ vật tư, định mức lao động, định mức chi phí quản lý phù hợp với đơn vị và làm cơ sở để đánh giá việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với từng đơn vị.

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Tổng công ty được thể hiện qua bảng số liệu sau:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Thực hiện năm 2017

Thực hiện năm 2018

So sánh với năm trước

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

1

Tiết kiệm chi phí, giá thành sản xuất kinh doanh

335.461

224.929

67%

1.1

Tiết kiệm nguyên vật liệu chính

triệu đồng

205.090

205.304

100%

1.2

Tiết kiệm vật liệu phụ

triệu đồng

1.3

Tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng

triệu đồng

43.753

Trong đó: - Tiết kiệm điện

Kw/h

- Tiết kiệm xăng dầu

Tấn (lít)

1.4

Tiết kiệm chi phí nhân công trực tiếp

triệu đồng

5.110

1.5

Tiết kiệm chi phí sản xuất chung

triệu đồng

1.6

Tiết kiệm chi phí mua hàng (đối với đơn vị thương mại)

triệu đồng

10.353

300

3%

1.7

Tiết kiệm chi phí quản lý

triệu đồng

42.102

37.426

89%

1.8

Tiết kiệm chi phí bán hàng

triệu đồng

21.204

16.478

78%

1.9

Tiết kiệm chi phí tài chính

triệu đồng

12.959

19.541

151%

2

Quản lý đầu tư xây dựng

2.1

Tổng số dự án đầu tư, xây dựng đang thực hiện

dự án

21

20

2.2

Số lượng dự án thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả

dự án

14

21

2.3

Chi phí đầu tư tiết kiệm được

27.464

9.743

35%

Thẩm định, phê duyệt dự án, tổng dự toán

triệu đồng

Thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh…

triệu đồng

27.464

9.743

35%

Thực hiện đầu tư, thi công

triệu đồng

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán

triệu đồng

2.4

Lãng phí, vi phạm, thất thoát vốn

Số lượng dự án chậm tiến độ, có lãng phí, vi phạm pháp luật

dự án

Số tiền bị thất thoát, lãng phí, vi phạm pháp luật

triệu đồng

2.5

Các nội dung khác

3

Nợ phải thu khó đòi

Số đầu kỳ

triệu đồng

718.758

771.861

Số cuối kỳ

triệu đồng

771.861

735.327

4

Vốn chủ sở hữu

Số đầu năm

triệu đồng

7.584.244

8.134.043

Số cuối kỳ

triệu đồng

8.134.043

8.924.028

Nhìn chung trong năm 2018, Tổng công ty đã nghiêm chỉnh chấp hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản quy định của Nhà nước, Chương trình hành động của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017 - 2020.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Tổng công ty và gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội. Qua đó phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, thời gian và nhân lực trong sản xuất kinh doanh, trong xây dựng cơ bản. Tăng cường ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, công nhân viên trong toàn Tổng công ty, trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và trong cuộc sống hàng ngày. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến rõ nét và sâu rộng trong ý thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên trong toàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.