VNSTEEL: Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Sáng ngày 25/04/2017, Tổng Công Ty Thép Việt Nam – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tại Trụ sở chính Tổng Công Ty, 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

26/04/2017 14:19

Sáng ngày 25/04/2017, Tổng Công Ty Thép Việt Nam – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tại Trụ sở chính Tổng Công Ty, 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Đến tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo vụ trưởng vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Tài chính, Vụ Công nghiệp nặng, Vụ Kế hoạch, Ban Đổi mới doanh nghiệp Bộ Công Thương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Đại diện Tổng công ty Thép Việt Nam Ông Nghiêm Xuân Đa - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, Ông Nguyễn Đình Phúc - Tổng giám đốc Tổng công ty, cùng các ông/bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, các Phó Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Công đoàn Tổng công ty, Đoàn thanh niên Tổng công ty; lãnh đạo các ban nghiệp vụ, văn phòng; đại diện chính quản lý phần vốn Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết cùng gần 100 Quý cổ đông đại diện cho 1.193 cổ đông của Tổng công ty.

Ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương, Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước phát biểu ý kiến

Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các tờ trình, các báo cáo của Hội đồng quản trị và của Ban Kiểm soát Công ty với 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội tán thành, bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2016.

3. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

4. Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được kiểm toán.

5. Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

6. Tờ trình về thực hiện Quỹ tiền lương, thù lao năm 2016 và Quỹ tiền lương, thù lao năm 2017 của người quản lý Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

7. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

8. Tờ trình về bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

9. Tờ trình về bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

10. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Các đại biểu giơ thẻ biểu quyết

Tại đại hội, các đại biểu tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2016 - 2020

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2016 - 2020

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông