VNSTEEL: Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Sáng ngày 25/04/2016, Tổng Công Ty Thép Việt Nam – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tại Trụ sở chính Tổng Công Ty, 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

26/04/2016 10:22

Sáng ngày 25/04/2016, Tổng Công Ty Thép Việt Nam – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tại Trụ sở chính Tổng Công Ty, 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Đến tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo vụ trưởng vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Tài chính, Vụ Công nghiệp nặng, Vụ Kế hoạch, Ban Đổi mới doanh nghiệp Bộ Công Thương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Đại diện Tổng công ty Thép Việt Nam Ông Đặng Thúc Kháng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, Ông Nghiêm Xuân Đa, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty, cùng các ông/bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, các Phó Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Công đoàn Tổng công ty, Đoàn thanh niên Tổng công ty; lãnh đạo các ban nghiệp vụ, văn phòng; đại diện chính quản lý phần vốn Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết cùng gần 150 Quý cổ đông đại diện cho 1.195 cổ đông của Tổng công ty.

Các đại biểu tham dự cuộc họp làm lễ chào cờ

Ông Vũ Bá Ổn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày qua Chương trình, Quy chế tổ chức và Nội quy Đại hội

Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các tờ trình, các báo cáo của Hội đồng quản trị và của Ban Kiểm soát Công ty với 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội tán thành, bao gồm:

- Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, giai đoạn 2011 - 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016, giai đoạn 2016 - 2020.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2015.

- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được kiểm toán

- Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 5 năm 2016-2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

- Báo cáo kết quả Quỹ tiền lương, thù lao năm 2015 và Tờ trình về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP năm 2016

- Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh Đề án tái cấu trúc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP giai đoạn 2015-2016 và giai đoạn 2016-2020.

- Báo cáo về kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu, thoái vốn năm 2015 và kế hoạch tái cơ cấu, thoái vốn tại doanh nghiệp 2016.

- Báo cáo về kết quả thực hiện chương trình an sinh xã hội 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016.

Các đại biểu giơ thẻ biểu quyết

Tại đại hội, các đại biểu tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2016 - 2020

Các đại biểu tiến hành bổ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2016 - 2020

Các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông

Các thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông

Ông Đặng Thúc Kháng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đại diện cho HĐQT Tổng Công ty tặng hoa cám ơn các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty trong nhiệm kỳ vừa qua.