Trích lập và xử lý các khoản dự phòng

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP có công văn số 745/VNS-TCKT về việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng theo Thông tư 48/2019/TT-BTC gửi các Đại diện vốn của Tổng công ty tại các Công ty con, Công ty liên doanh liên kết.

27/08/2019 09:57

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP có công văn số 745/VNS-TCKT về việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng theo Thông tư 48/2019/TT-BTC gửi các Đại diện vốn của Tổng công ty tại các Công ty con, Công ty liên doanh liên kết.

Trong công văn nêu rõ: Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 về việc Hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại Doanh nghiệp (DN); Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đề nghị các Đại diện vốn của Tổng công ty tại các Công ty con, Công ty liên doanh liên kết chỉ đạo đơn vị nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc đầy đủ theo đúng quy định nêu tại Thông tư 48/2019/TT-BTC.

Quy định về dự phòng nợ phải thu khó đòi, trong thông tư 48/2019/TT-BTC nêu rõ: Đối tượng lập dự phòng là các khoản nợ phải thu (bao gồm cả các khoản DN đang cho vay và khoản trái phiếu chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán mà DN đang sở hữu) đã quá hạn thanh toán và các khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng có khả năng DN không thu hồi được đúng hạn. Đồng thời, phải đảm bảo một số điều kiện như: phải có chứng từ gốc chứng minh số tiền đối tượng nợ chưa trả; có đủ căn cứ xác định là khoản nợ phải thu khó đòi.

Mức trích lập đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán, như sau: 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm; 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm; 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm; 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu từ 3 năm trở lên.

Đối với các khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng DN thu thập được các bằng chứng xác định tổ chức kinh tế đã phá sản, đã mở thủ tục phá sản, đã bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh; đối tượng nợ đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử hoặc đang thi hành án hoặc đang mắc bệnh hiểm nghèo (có xác nhận của bệnh viện) hoặc đã chết hoặc khoản nợ đã được DN yêu cầu thi hành án nhưng không thể thực hiện được do đối tượng nợ bỏ trốn khỏi nơi cư trú; khoản nợ đã được DN khởi kiện đòi nợ nhưng bị đình chỉ giải quyết vụ án thì DN tự dự kiến mức tổn thất không thu hồi được (tối đa bằng giá trị khoản nợ đang theo dõi trên sổ kế toán) để trích lập dự phòng.

Thông tư 48/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2019 và áp dụng từ năm tài chính 2019; bãi bỏ Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 34/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài Chính và các văn bản khác quy định về trích lập và sử dụng các khoản dự phòng trái với quy định của Thông tư 48/2019/TT-BTC.