Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2021

Chiều ngày 12/11/2021, Tổng công ty Thép Việt Nam phối hợp Ban CHQS quận Đống Đa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 của Cơ quan Tổng công ty.

15/11/2021 16:23

Nhằm thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên. Giúp cho đội ngũ cán bộ nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước về Quốc phòng-An ninh để tham mưu chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Quốc phòng-An ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chiều ngày 12/11/2021, Tổng công ty Thép Việt Nam phối hợp Ban CHQS quận Đống Đa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng KTQP&AN cho đối tượng 4 của Cơ quan Tổng công ty. 

Về dự khai giảng lớp bồi dưỡng KTQP&AN cho đối tượng 4 có đồng chí Đại tá Trịnh Quốc Thư - Phó Trưởng khoa lịch sử nghệ thuật quân sự, Học viện Chính trị quân sự Bộ quốc phòng; Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Ngời - Chính trị viên Ban CHQS quận Đống Đa; đồng chí Thiếu tá Lê Thái Dũng - Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS quận Đống Đa các đồng chí trong BCH Quân sự Quận đống đa; đồng chí Lê Văn Thanh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quận sự Tổng công ty và 40 học viên thuộc đối tượng 4 của Cơ quan Tổng công ty.

GIANG VIEN.2 Đại tá Trịnh Quốc Thư-Phó Trưởng khoa lịch sử nghệ thuật quân sự-Học viện Chính trị quân sự-Bộ quốc phòng quán triệt nội dung khóa học

Phát biểu khai giảng khóa học, đồng chí Lê Văn Thanh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quận sự Tổng công ty nhấn mạnh mục đích, tầm quan trọng của việc bồi dường kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên Cơ quan Tổng Công ty. Đồng thời yêu cầu các đồng chí học viên chấp hành nghiêm túc thời gian, tham gia học tập đầy đủ, tích cực nghiên cứu, tiếp thu nội dung và thực hiện tốt quy định chung của lớp học để đạt được kết quả cao nhất. 

Trong thời gian 01 buổi, các học viên được quán triệt, nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về: Quốc phòng, an ninh; phát triển KT-XH gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; về chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về Dân dộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Một số nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, lực lượng dự bị động viên

TOAN CANH.1 Toàn cảnh lớp học

Kết thúc lớp học, học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QP - AN đối tượng 4