Tổ chức, học tập, quán triệt, triển khai một số kết luận, chỉ thị của Trung ương trong lĩnh vực tuyên giáo

18/12/2020 14:33

Căn cứ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 18/12/2020, Đảng ủy Tổng Công ty đã ban hành Công văn số 32-CV/ĐUT, đề nghị các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện một số kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lĩnh vực tuyên giáo.

Nội dung công văn xem tại đây.

Một số văn bản của Trung ương:

- Chỉ thị số 44-CT/TW

- Thông báo kết luận số 173-TB/TW

- Hướng dẫn 159-HD/BTGTW về thực hiện Kết luận số 76

- Kết luận số 80-KL/TW

(Chỉ thị 41-CT/TW của Ban Bí thư và Kết luận 85-KL/TW của Bộ Chính trị là tài liệu mật, Đảng ủy Tổng Công ty sẽ photo và gửi các tổ chức Đảng trực thuộc qua đường công văn)