TNFS: Thông báo họp ĐHCĐ năm 2012

Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 với chi tiết cụ thể như sau:

22/10/2012 00:00

Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 với chi tiết cụ thể như sau:

Thời gian: 07h30' ngày 12 tháng 03 năm 2012


Địa điểm: Hội trường trụ sở Phía nam Tổng Công ty Thép Việt Nam, 56 Thủ khoa Huân, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh


Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012

- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2011

- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2012

- Tờ trình phương án chi trả thù lao năm 2012

- Tờ trình chủ trương sáp nhập và hoán đổi cổ phần vào Tổng công ty thép Việt Nam

- Biểu quyết thông qua các nội dung đệ trình

- Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 và bầu bổ sung một thành viên BKS nhiệm ký 2010 - 2013

Tài liệu đính kèm