Thép Nhà Bè tăng vốn điều lệ

Ngày 14/12/2010, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần thép Nhà Bè từ 100 tỉ đồng lên 115 tỉ đồng.

22/10/2012 00:00

Ngày 14/12/2010, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần thép Nhà Bè từ 100 tỉ đồng lên 115 tỉ đồng.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng đã chấp thuận cho Công ty cổ phần thép Nhà Bè được giao dịch bổ sung1.500.000 cổ phiếu từ ngày 10/01/2011 thông qua Quyết định số 977/QD-SGDHNngày 23/12.

Tại thời điểm này, Hội đồng quản trị Công ty Thép Nhà Bè đã thông qua nghị quyết và làm thủ tục tạm ứng cổ tức năm 2010 cho các cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 6 %, có nghĩa là mỗi cổ phiếu được tạm ứng 600 đ. Dự kiếncổ tức sẽ được chi trả cho các cổ đông từ ngày 28/01/2011.

(Nguyễn Thành Công)