Thép Biên Hoà giao dịch hơn 15 triệu cp trên UpCoM từ 21/2

22/10/2012 00:00

Căn cứ công văn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên số 75/CV-VCA ngày 27/01/2011 của CTCP Thép Biên Hòa, Sở GDCK Hà Nội đã thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Thép Biên Hòa vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại Sở GDCK Hà Nội với những nội dung sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Thép Biên Hòa

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: VCA

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 15.187.322 cổ phiếu

(Mười lăm triệu một trăm tám mươi bảy nghìn ba trăm hai mươi hai cổ phiếu)

-Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 151.873.220.000 đồng

( Một trăm năm mươi mốt tỷ tám trăm bảy mươi ba triệu hai trăm hai mươi hai nghìn đồng)

- Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Hai, ngày 21/02/2011.

 

Theo aptvietnam

(Lê Thủy)