Tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Sáng ngày 14/11/2014, Tổng Công Ty Thép Việt Nam – CTCP đã tiến hành tổ chức chương trình Tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đến tham dự và phát biểu trong chương trình có ông Nghiêm Xuân Đa – Tổng Giám Đốc - Tổng Công Ty Thép Việt Nam – CTCP. Tới dự còn có hơn 100 CBCNV và đoàn đoàn viên thanh niên trong hệ thống Tcty.

14/11/2014 16:08

Thực hiện Công văn số: 10896/BCT – PC ngày 03/11/2014 về việc triển khai “Ngày Pháp luật” nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014;

Triển khai Công văn số: 6987/BCT-PC ngày 24/7/2014 về việc tổ chức đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyển phổ biến pháp luật về biển;

Ngày Pháp luật là một sự kiện chính trị - pháp lý có ý nghĩa quan trọng, trước hết là nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, đồng thời qua đó làm cho tinh thần thượng tôn pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức, hành vi, hoạt động của mọi người dân, mọi cơ quan, tổ chức và toàn xã hội.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng giám đốc Tổng công ty, nhằm nâng cao nhận thức về ý thức thực hiện pháp luật đối với CBCNV và đặc biệt là đoàn viên thanh niên trong hệ thống Tổng công ty. Hưởng ứng “Ngày Pháp luật” nước CHXHCN Việt Nam năm 2014. Đoàn thanh niên cơ quan phối hợp với Ban Thanh tra pháp chế Tổng công ty tổ chức Hội nghị trực tuyến “Tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”.

Đến tham dự và phát biểu trong chương trình có ông Nghiêm Xuân Đa – Tổng Giám Đốc - Tổng Công Ty Thép Việt Nam – CTCP. Tới dự còn có hơn 100 CBCNV và đoàn đoàn viên thanh niên trong hệ thống Tcty.

Ông Nghiêm Xuân Đa – Tổng Giám Đốc - Tổng Công Ty Thép Việt Nam – CTCP

Chương trình bao gồm 3 chuyên đề chính:

Chuyên đề 1: Giới thiệu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013

Chuyên đề 2: Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Chuyên đề 3: Luật Biển và tình hình biển đảo ở Việt Nam

Một số hình ảnh của buổi tập huấn: