Tập huấn Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 202/2014/TT-BTC

Ban Tài Chính Kế toán Tổng công ty thực hiện tổ chức 2 lớp tập huấn hai Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 202/2014/TT-BTC cho toàn bộ Cán bộ nhân viên kế toán trong hệ thống Tổng cồng ty thép Việt Nam - CTCP

16/03/2015 12:20

Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp từ ngày 01/01/2015 thay thế chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.

Để kịp thời nắm bắt những thay đổi của chể độ kế toán mới và ứng dụng trong công tác hạch toán kể toán, đảm bảo theo yêu cầu của chế độ kế toán mới. Được sự phê duyệt của Lãnh đạo Tổng Công ty, Ban Tài Chính Kế toán Tổng công ty thực hiện tổ chức 2 lớp tập huấn hai Thông tư nêu trên cho toàn bộ Cán bộ nhân viên kế toán trong hệ thống Tổng công ty thép Việt Nam - CTCP như sau :

1. Lớp thứ 1 : Tập huấn cho toàn bộ kế toán các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty tại khu vực phía Bắc và khu vực Miền trung.
- Thời gian : 02 ngày ( ngày 26 và 27 tháng 3 năm 2015).
- Địa điểm : Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP , 91Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội - Hội trường tầng 8.

2. Lớp thứ 2 : Tập huấn cho toàn bộ kế toán các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty tại khu vực phía Nam.
- Thời gian : Dự kiến đầu tháng 4/2015 (sẽ có thông báo sau)
- Địa điểm : Văn phòng Đại diện Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại TP. HCM - 56 Thủ Khoa Huân, Quạn 1, Thành phố HCM-Hội trường tầng 6.

Đề nghị các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty (khu vực phía bắc và miền trung) đăng ký danh sách tập huấn chính thức bằng văn bản gửi về Ban Tài chính kế toán Tổng công ty trước ngày 20/03/2015 để tổng hợp chuẩn bị tài liệu học tập ./.

Chi tiết thông báo đề nghị xem tại đây.