Tài liệu phục vụ đại hội cổ đông lần thứ nhất của Tổng công ty thép Việt Nam

Đại hội cổ đông thành lập Tổng công ty thép Việt Nam sẽ được tổ chức vào hồi 7h30 ngày 20/9/2011 tại Trung tâm hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

22/10/2012 00:00

Đại hội cổ đông thành lập Tổng công ty thép Việt Nam sẽ được tổ chức vào hồi 7h30 ngày 20/9/2011 tại Trung tâm hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Các tài liệu liên quan:

1. Báo cáo kế hoạch kinh doanh 2011-2013.

2. Chương trình ĐHCĐ 2011

3. Điều lệ Tổng công ty thép Việt Nam - CTCP

4. Đơn đề cử thành viên BKS

5. Đơn đề cử thành viên HĐQT

6. Đơn ứng cử thành viên BKS

7. Đơn ứng cử thành viên HĐQT

8. Giấy mời họp ĐHCĐ

9. Giấy ủy quyền ĐHCĐ

10. Mẫu sơ yếu lý lịch

11. Nguyên tắc, thể lệ, biểu quyết

12. Quy chế bầu cử ĐHCĐ

13. Quy chế tổ chức ĐHCĐ

14. Thư xác nhận tham dự

15. Tờ trình KHKD 2011

16. Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán

17. Tờ trình thù lao HĐQT

18. Báo cáo tóm tắt quá trình CPH