Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 16 tháng 8 năm 2019, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP có công văn số 722/VNS-TCKT về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019 gửi Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương.

16/08/2019 16:23

Ngày 16 tháng 8 năm 2019, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP có công văn số 722/VNS-TCKT về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019 gửi Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương.

Qua đó, đầu năm 2019 Tổng công ty đã ban hành Chương trình Hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (công văn số 394/Ctr-VNS ngày 23/4/2019). Chương trình đã được phổ biến rộng rãi đến các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty.

Căn cứ chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng công ty Thép Việt Nam và trên cơ sở rà soát lại tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, các đơn vị thành viên đã chủ động xây dựng chương trình hành động phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.

6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị về cơ bản đã lập báo cáo và gửi về Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nội dung báo cáo bám sát đề cương báo của Bộ Tài chính, Bộ Công thương. Trên cơ sở báo cáo các đơn vị gửi về, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Công thương theo đúng quy định.

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP được thể hiện qua bảng số liệu sau:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2018

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2019

So sánh với năm trước

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

1

Tiết kiệm chi phí, giá thành sản xuất kinh doanh

294.478

266.906

91%

1.1

Tiết kiệm nguyên vật liệu chính

triệu đồng

176.838

221.976

126%

1.2

Tiết kiệm vật liệu phụ

triệu đồng

(12.225)

3.323

1.3

Tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng

triệu đồng

10.532

15.301

145%

Trong đó: - Tiết kiệm điện

Kw/h

- Tiết kiệm xăng dầu

Tấn (lít)

1.4

Tiết kiệm chi phí nhân công trực tiếp

triệu đồng

36.211

(8.317)

1.5

Tiết kiệm chi phí sản xuất chung

triệu đồng

58.950

4.287

7%

1.6

Tiết kiệm chi phí mua hàng (đối với đơn vị thương mại)

triệu đồng

438

280

64%

1.7

Tiết kiệm chi phí quản lý

triệu đồng

21.700

20.851

96%

1.8

Tiết kiệm chi phí bán hàng

triệu đồng

19.845

4.794

24%

1.9

Tiết kiệm chi phí tài chính

triệu đồng

1.928

4.411

229%

2

Quản lý đầu tư xây dựng

2.1

Tổng số dự án đầu tư, xây dựng đang thực hiện

dự án

7

5

2.2

Số lượng dự án thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả

dự án

3

4

2.3

Chi phí đầu tư tiết kiệm được

877

5.403

616%

Thẩm định, phê duyệt dự án, tổng dự toán

triệu đồng

1.940

Thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh…

triệu đồng

877

1.527

174%

Thực hiện đầu tư, thi công

triệu đồng

1.736

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán

triệu đồng

200

2.4

Lãng phí, vi phạm, thất thoát vốn

Số lượng dự án chậm tiến độ, có lãng phí, vi phạm pháp luật

dự án

Số tiền bị thất thoát, lãng phí, vi phạm pháp luật

triệu đồng

2.5

Các nội dung khác

3

Nợ phải thu khó đòi

Số đầu kỳ

triệu đồng

771.453

784.716

Số cuối kỳ

triệu đồng

728.354

785.955

4

Vốn chủ sở hữu

Số đầu năm

triệu đồng

6.666.846

6.898.536

Số cuối kỳ

triệu đồng

7.122.229

7.213.969

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đã nghiêm chỉnh chấp hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản quy định của Nhà nước, Chương trình hành động của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017 - 2020.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Tổng công ty và gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội. Qua đó phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, thời gian và nhân lực trong sản xuất kinh doanh, trong xây dựng cơ bản. Tăng cường ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, công nhân viên trong toàn Tổng công ty, trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và trong cuộc sống hàng ngày. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến rõ nét và sâu rộng trong ý thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên trong toàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.