Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng

Giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp nêu trong văn kiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II

10/05/2016 22:43

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 05-KH/ĐUK ngày 27/4/2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

Mục đích và yêu cầu

- Giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp nêu trong văn kiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, điều kiện đảm bảo, tiến trình tổ chức thực hiện hàng năm và cả nhiệm kỳ. Tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp và đất nước trong thời kỳ mới.

- Việc phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II theo tinh thần đổi mới, thiết thực, tránh qua loa, hình thức, tập trung vào những nội dung cơ bản, nội dung mới và các giải pháp thực hiện, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.

- Đề cao vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức quán triệt Nghị quyết và chỉ đạo xây dựng, thảo luận chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, xây dựng chương trình hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết. Nêu cao tính tự giác của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động.

- Gắn việc học tập, truyền đạt nội dung học tập với uốn nắn những lệch lạc, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên, người lao động, chống lại các quan điểm sai trái, thù địch.

Nội dung học tập, quán triệt

- Đối với Văn kiện Trung ương, tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tại Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2010-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2015-2020; Báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Đối với Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, tập trung vào việc triển khai nghị quyết và thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Đối với Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tổng công ty tập trung vào việc triển khai Nghị quyết và thực hiện chương trình hành động số 06 - CTr/ĐUT ngày 08/4/2016 của BCH Đảng bộ TCT về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Các tổ chức Đảng trực thuộc tập trung vào triển khai nghị quyết và thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đối tượng và phương thức học tập, quán triệt

- Cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch và triển khai mở các lớp học tập, quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên với những nội dung, hình thức phù hợp đối tượng và điều kiện thực tế của đơn vị.

- Đối với đối tượng là cán bộ chủ chốt các cấp cần đi sâu vào những nội dung cơ bản và mới, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm, định hướng, giải pháp thực hiện; liên hệ thực tiễn và vận dụng sáng tạo vào công tác; tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

- Đối với đối tượng là cán bộ, đảng viên ở cơ sở cần giúp cho người học nắm vững các luận điểm cơ bản và vận dụng vào thực tế công tác. Triển khai hình thức tuyên truyền, phổ biến thích hợp với người lao động.

Nội dung chi tiết kế hoạch đề nghị xem tại đây.