Hội thảo xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng

21/11/2014 11:16

Ngày 19/11/2014, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội thảo xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí Nguyễn Hoàng Việt - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì buổi Hội thảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Đến dự có đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí Phó Bí thư, lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; Phó Bí thư Thường trực và các đồng chí làm công tác Tổ chức tại các Đảng ủy trực thuộc.

Phát biểu Đề dẫn Hội thảo, đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Ban Bí thư Trung ương Đảng giao cho Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nghiên cứu xây dựng Đề án Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương. Sau khi quyết định thành lập Tổ Biên tập và xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án, Tổ Biên tập tiến hành khảo sát tại 12 đảng ủy cấp trên cơ sở và nghiên cứu xây dựng Dự thảo Quy định. Thực tế cho thấy, tại các đảng bộ trực thuộc đang có sự vận dụng các văn bản khác nhau để làm căn cứ quy định hoạt động của Đảng bộ cấp trên cơ sở. Do vậy, việc phải có một quy định thống nhất về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối là rất cần thiết. Đồng chí yêu cầu các đại biểu dự Hội thảo phát biểu thảo luận nêu lên thực trạng tại cơ sở, đồng thời đề xuất, góp ý kiến vào dự thảo Quy định nhằm thống nhất các nội dung để triển khai thực hiện tại các cơ sở Đảng.

Theo dự thảo Quy định, Đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương là đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng ở các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước do cấp ủy có thẩm quyền quyết định thành lập và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đảng ủy cấp trên cơ sở có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức đảng trực thuộc về nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức, cán bộ và các nhiệm vụ khác được giao đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, góp phần phát huy vai trò chủ đạo của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh…

Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cho ý kiến vào dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương. Đa số các ý kiến đồng tình về việc cần thiết phải ban hành mới chức năng, nhiệm vụ và đánh giá cao Dự thảo Quy định. Nhiều ý kiến đóng góp trực tiếp vào bố cục, nội dung Dự thảo và cho rằng Dự thảo Quy định được chuẩn bị kỹ, nội dung cơ bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng ủy Khối. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, Dự thảo chưa đồng bộ và phù hợp với thực tiễn cũng như đặc thù của doanh nghiệp Nhà nước và còn một số vấn đề cần tiếp tục trao đổi làm rõ hơn trước khi trình Ban Bí thư ký ban hành.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Hoàng Việt hoan nghênh các ý kiến phát biểu đến từ các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và khẳng định, đó là những cơ sở quan trọng để Ban soạn thảo hoàn thiện Quy định. Đồng chí khẳng định, việc triển khai xây dựng Đề án Mô hình tổ chức của đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước và Đề án Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đang triển khai là nhiệm vụ quan trọng, có quan hệ chặt chẽ với nhau, liên quan trực tiếp đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước theo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trong đó, việc xây dựng Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương là yêu cầu cấp thiết nhằm tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để các đảng ủy cấp trên cơ sở hoạt động. Ban soạn thảo sẽ tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo và trình Ban Bí thư xem xét, cho ý kiến.