HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG

Thực hiện chương trình công tác năm 2014 của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, ngày 02/10/2014, tại hội trường T78, số 145 Lý Chính Thắng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho gần 500 đồng chí là cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

13/10/2014 15:25

Thực hiện chương trình công tác năm 2014 của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, ngày 02/10/2014, tại hội trường T78, số 145 Lý Chính Thắng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho gần 500 đồng chí là cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về dự Lễ khai giảng lớp học có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian 01 ngày, các học viên lần lượt được tiếp thu các chuyên đề như: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về quy chế bầu cử trong Đảng; Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTW ngày 04/9/2014 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng; hướng dẫn một số nội dung cơ bản thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐUK, ngày 06/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối"; tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và việc thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; giải đáp một số nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

Buổi tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa tác dụng công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng, đồng thời giúp cho các đồng chí trong cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; đưa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối đi vào nền nếp, góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng đảng của đơn vị,.. Đưa công tác kiểm tra, giám sát xứng đáng với vị trí, vai trò là "chức năng lãnh đạo của đảng", "góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng", hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới.

Trần Thị Hoa - Đảng ủy Tổng công ty