Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 4/2016

12/05/2016 14:53

Ngày 11/5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 4/2016. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới; bàn và cho ý kiến về một số nội dung khác.

Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho rằng, hội nhập kinh tế và hội nhập quốc tế là chủ trương, định hướng chiến lược lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước được đề ra từ Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng và được kế thừa, hoàn thiện một cách hệ thống qua các kỳ Đại hội. Đảng ta nhận định, toàn cầu hóa là một xu thế khách quan vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác, vừa có đấu tranh và hội nhập kinh tế quốc tế đem lại các cơ hội phát triển cho đất nước. Tại Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về Hội nhập quốc tế đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng, xác định tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn hội nhập toàn diện trên tất cả các lĩnh vực cơ bản: kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và giáo dục, đào tạo.

Tại Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Bởi, hội nhập quốc tế với việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do tạo ra những cơ hội, thời cơ phát triển mới cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp Nhà nước nói riêng.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, thời gian qua các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, năng lực quản trị được nâng cao, hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp được cải thiện, thực hiện tốt nhiệm vụ làm nòng cốt để kinh tế Nhà nước giữ vững vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện tốt chủ trương của Đại hội lần thứ XII của Đảng là tiếp tục chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước, nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho các doanh nghiệp trong Khối nắm bắt các cơ hội phát triển và kịp thời ứng phó với các khó khăn, thách thức, chủ động hội nhập thành công, phát triển bền vững, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các đảng ủy trực thuộc và các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, đó là: tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị khóa XI và các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Chương trình hành động của Chính phủ, của các Bộ, ngành về hội nhập quốc tế, tạo sự thống nhất tư tưởng và nhận thức cao trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động về tính tất yếu của tiến trình hội nhập quốc tế, về các cơ hội và thách thức đặt ra với doanh nghiệp và người lao động, về sự cấp bách cần đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Các đảng ủy trực thuộc cần xác định nhiệm vụ hội nhập quốc tế là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối giai đoạn 2016 – 2020. Chủ động nghiên cứu các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, đặc biệt là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP. Nâng cao khả năng nghiên cứu, nắm bắt, xử lý thông tin, dự báo chiến lược và mở rộng thị trường thế giới trong hội nhập quốc tế, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh, giữ vững thị trường trong nước. Lãnh đạo, chỉ đạo HĐQT, HĐTV, Ban điều hành các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối chủ động rà soát lại các dự án đầu tư quy mô lớn, tập trung đánh giá tính hiệu quả, khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh quốc tế giai đoạn tới, tính phù hợp về công nghệ với xu thế phát triển của thế giới và định kỳ tháng 1 và tháng 7 hàng năm các đảng ủy trực thuộc gửi báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW.

Bên cạnh đó, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị của đội ngũ cán bộ chủ chốt. Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Mạnh mẽ đổi mới tư duy và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, trước hết là của cấp ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối sao cho phù hợp với mô hình hoạt động của doanh nghiệp sau tái cơ cấu và yêu cầu, điều kiện của giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng. Chú trọng tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động các thông tin, kiến thức về hội nhập. Đẩy mạnh phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương trong quán triệt, triển khai, lãnh đạo tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chương trình hành động của Chính phủ, của các bộ, ngành về hội nhập quốc tế trong Đảng bộ Khối