DNS: Trả cổ tức tỷ lệ 10:1, phát hành cổ phiếu tỷ lệ 2:1

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (mã DNS - UpCOM).

22/10/2012 00:00

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (mã DNS - UpCOM).

Cụ thể, ngày 28/11 là thời hạn đăng ký cuối cùng để DNS trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ thực hiện 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Theo đó, công ty phát hành 1.350.000 cổ phiếu.


Đồng thời, công ty thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông theo tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới). Số lượng chứng khoán phát hành là 6.750.000 cổ phiếu. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu


Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 12/12/2011 - 3/1/2012. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 12/12/2011 - 9/1/2012.


Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức, chuyển nhượng, đăng ký và nộp tiền mua tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.


Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức chuyển nhượng, đăng ký và nộp tiền mua tại trụ sở Công ty , địa chỉ Khu công nghiệp Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

 

Theo NDHMoney.vn