Điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của TCty Thép Việt Nam - CTCP

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL). Theo đó, cổ phần nhà nước nắm giữ là 636.844.034 cổ phần, chiếm 93,93% vốn điều lệ.

22/10/2012 00:00

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL). Theo đó, cổ phần nhà nước nắm giữ là 636.844.034 cổ phần, chiếm 93,93% vốn điều lệ.

Cũng theo Quyết định này, cổ phần bán ưu đãi cho người lao động là 1.081.900 cổ phần, chiếm 0,16% vốn điều lệ. 1 triệu cổ phần, chiếm 0,147% vốn điều lệ sẽ được bán cho tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó, bán đấu giá ra bên ngoài 39.074.066 cổ phần, chiếm 5,763% vốn điều lệ.

Trước đó, theo Quyết định 552/QĐ-TTg ngày 18/4/2011, VNSTEEL có vốn điều lệ là 6.800 tỷ đồng; trong đó, giá trị cổ phần Nhà nước nắm giữ là 6.120 tỷ đồng đồng, chiếm 90% vốn điều lệ; giá trị cổ phần bán ưu đãi cho người lao động là 10,131 tỷ đồng, chiếm 0,151% vốn điều lệ; giá trị cổ phần bán cho tổ chức công đoàn là 10 tỷ đồng chiếm 0,149% vốn điều lệ và giá trị cổ phần bán đấu giá công khai là 659,869 tỷ đồng, chiếm 9,7% vốn điều lệ.

Như vậy, so với phương án tại Quyết định 552/QĐ-TTg thì tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ sẽ tăng thêm 3,93% vốn điều lệ; còn tỷ lệ cổ phần bán ra bên ngoài giảm gần 4% vốn điều lệ.

Lê Thủy