Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ban hành kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015), mừng xuân Ất Mùi.

16/12/2014 16:01

Với mục đích thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 85 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng, với chế độ; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hoạt động cũng nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 85 năm qua, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước...

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm tập trung vào các nội dung chính là tổ chức sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ vào dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; tổ chức các buổi tọa đàm; các phong trào “đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động nhân đạo từ thiện, nêu gương “người tốt, việc tốt”, các điển hình, nhân tố mới; đồng thời tổ chức các phong trào thi đua, lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiên thông tin đại chúng, trên bản tin nội bộ, trên bảng tin, chuyên san của tổ chức, của đơn vị…

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Mùi!

2. Nhiệt liệt chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2015)!

3. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

4. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cánh mạng Việt Nam!

5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2015!

6, Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh!

7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

8. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!