Đảng ủy TCT Thép Việt Nam-CTCP tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020

06/08/2016 12:52

Ngày 05/8/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho gần 500 đồng chí là lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Tổng công ty, đơn vị và toàn thể đảng viên của các đơn vị trực thuộc tại Khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 05-KH/ĐUK ngày 27/4/2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Kế hoạch số 08-KH/ĐUT ngày 10/5/2016 của Đảng ủy Tổng công ty. Ngày 05/8/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép VN-CTCP đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 cho gần 500 đồng chí là lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Tổng công ty, đơn vị và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại các tổ chức Đảng trực thuộc khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì hội nghị.

Đ/c Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty nhấn mạnh: việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Tổng công ty là một nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNV, người lao động trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, do đó cần phải được tổ chức một cách khoa học, thiết thực, hiệu quả; bảo đảm để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, phù hợp với điều kiện thực tế của Tổng công ty, đơn vị.

Đồng chí đề nghị, bám sát nội dung các Nghị quyết và mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu trong các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn của đơn vị; xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, điều kiện đảm bảo tiến trình tổ chức thực hiện hằng năm và cả nhiệm kỳ. Hội nghị cần tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động. Trong thảo luận cần nêu đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên ở đơn vị.

Đ/c Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt NQ Đại hội XII của Đảng

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, thông báo những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Đảng khóa XII và đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng ủy Tổng công ty Thép VN-CTCP.

Đ/c Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW truyền đạt NQ Đại hội Đảng bộ Khối DNTW

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty đề nghị các đồng chí dự Hội nghị cần nghiên cứu kỹ những nội dung đã được truyền đạt về những quan điểm mới, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tại đơn vị mình. Trong đó, yêu cầu trọng tâm là đảm bảo phải hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể quần chúng; Các tổ chức Đảng trực thuộc căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy Tổng công ty và tình hình thực tế của đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội tới toàn thể cán bộ, đảng viên đơn vị mình. Việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội phải theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với từng cấp, từng đối tượng tránh cách làm qua loa, hình thức. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những nội dung cơ bản của Nghị quyết đại hội, những nội dung mới và các giải pháp phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp. Đề cao vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức quán triệt Nghị quyết và chỉ đạo xây dựng, thảo luận chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, của từng cá nhân thực hiện Nghị quyết. Nêu cao tính tự giác của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động, góp phần

Đ/c Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT truyền đạt chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp và phát biểu bế mạc hội nghị

Qua hội nghị này, tin tưởng rằng các cấp uỷ Đảng, cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ sẽ thấy rõ hơn ý nghĩa tầm quan trọng những nội dung đã được Đại hội Đảng các cấp thông qua từ đó cụ thể hoá xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống./.