Đảng ủy TCT Thép Việt Nam-CTCP tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XII.

Sáng ngày 01/8/2017,Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho gần 500 đồng chí là lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Tổng công ty, đơn vị và toàn thể đảng viên của các đơn vị trực thuộc tại Khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và cán bộ chủ chốt khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu.

01/08/2017 16:01

Thực hiện kế hoạch số 20-KH/ĐUT ngày 19/7/2017 của Đảng ủy Tổng công ty về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (khóa XII). Sáng ngày 01/8/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép VN-CTCP đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho gần 500 đồng chí là lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Tổng công ty, đơn vị và toàn thể đảng viên của các đơn vị trực thuộc tại Khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và cán bộ chủ chốt khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu.

Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Hà Nội

Hội nghị đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Trần Đình Thiên- Viện trưởng Viện kinh tế VN quán triệt NQ tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhấn mạnh, 03 nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành tại Hội nghị lần này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra về phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị TCT phát biểu chỉ đạo hội nghị

Một số nội dung cốt lõi của Nghị quyết, đó là:

- Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực giải phóng nguồn lực, tạo mọi thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả của DNNN, để DNNN hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước. Việc tiếp tục đẩy mạnh, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn, nâng cao hiệu quả DNNN là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp thiết. DNNN chỉ tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu, những địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh, những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

- Tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển. Coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững. Phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế Nhà nước, có đủ khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu...

Các đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu TP Hồ Chí Minh và Thép Miền Nam

Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu cấp ủy các cấp trên cơ sở những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết, cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong Tổng công ty cần cụ thể hóa xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tế của Tổng công ty, đơn vị; phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao để sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra./.