Đảng bộ TCT Thép Việt Nam-CTCP tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 24/11/2020, Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tại Hội trường tầng 8, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và phòng họp P3C (Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh) cho gần 80 đồng chí cán bộ lãnh đạo Tổng Công ty và các đơn vị thuộc Tổng Công ty

26/11/2020 16:49

Thực hiện Kế hoạch số 01 - KH/ĐUK ngày 11/11/2020 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, ngày 24/11/2020, Đảng ủy Tổng Công ty đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tại Hội trường tầng 8, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và phòng họp P3C (Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Song Lai - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty, đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Bí thư Đoàn TN Tổng Công ty; Trưởng, phó phòng/ban chuyên môn nghiệp vụ và tương đương; Trưởng đại diện, Đại diện vốn chính của Tổng Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết; Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Viện Trưởng Viện luyện kim đen, Lãnh đạo Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Chuyên viên cao cấp Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông tin nhanh đến các đại biểu về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp – Chuyên viên cao cấp Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt Nghị quyết tại hội nghị

Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được đặc biệt chú trọng. Bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, ý chí phấn đấu của tổ chức đảng, cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp từng bước được nâng lên. Công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới, tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, "lợi ích nhóm". Thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Công tác dân vận tiếp tục được chú trọng, phát huy dân chủ trong doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại hội nghị

Đổi mới toàn diện công tác tổ chức, cán bộ theo phương châm công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, tạo chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào nền nếp. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi trọng, thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả hơn. Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của doanh nghiệp theo Quy định 69-QĐ/TW được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, bước đầu đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, giảm biên chế, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, cấp ủy đảng.

Về mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đề ra mục tiêu tổng quát: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Phấn đấu đạt các chỉ tiêu:

Về công tác xây dựng Đảng: Tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75%/năm. Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm. Kết nạp trung bình 2.200 đảng viên/năm.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tăng trưởng doanh thu bình quân 9%/năm. Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 8%/năm. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân 8%/năm. Nộp ngân sách hằng năm đảm bảo 100% theo đúng kế hoạch của các cơ quan có thẩm quyền giao. Thu nhập của người lao động tăng bình quân 5%/năm. Riêng khối ngân hàng thương mại: tổng tài sản tăng 10%/năm; tăng trưởng tín dụng 10%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng 12%/năm; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Quang cảnh hội nghị

Căn cứ các chỉ tiêu cụ thể đã đề ra, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đề ra 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, 05 nhiệm vụ trọng tâm và 04 đột phá phát triển để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc triển khai thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty đề nghị: trên cơ sở nội dụng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tổng Công ty. Cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc cần chọn một số nội dung cụ thể, liên quan đến đơn vị để xây dựng chương trình hành động của tập thể cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Đồng thời trên cơ sở Chương trình hành động của cấp ủy cấp mình, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các đơn vị trong Tổng công ty cần phải xây dựng kế hoạch, hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng thời, các đồng chí cán bộ chủ chốt đã tham gia Hội nghị học tập, quán triệt hôm nay đều phải viết bản thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân), mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân. Chú trọng đề xuất, kiến nghị về các giải pháp thực hiện ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân để triển khai có hiệu quả Nghị quyết đại hội.