Đảng bộ TCT hoàn thành chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Tính đến ngày 27/6, toàn bộ 37/37 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy và các chức danh chủ chốt đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

02/07/2020 10:01

Tính đến ngày 27/6, toàn bộ 37/37 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy và các chức danh chủ chốt đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP là Đảng bộ Công ty mẹ mở rộng hoạt động theo mô hình Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở Đảng; trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương với 37 tổ chức Đảng trực thuộc, trong đó có 12 đảng bộ cơ sở, 15 chi bộ cơ sở và 10 Chi bộ trực thuộc (không có đảng bộ trực thuộc được giao quyền cấp trên cơ sở)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Đại hội và công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn cảnh Đại hội điểm Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhằm đảm bảo thành công của đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện như: Kế hoạch số 40-KH/ĐUT, ngày 28/8/2019; hướng dẫn số 17- HD/ĐUT ngày 07/02/2020 về kế hoạch tổ chức Đại hội và công tác nhân sự Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn số 19-HD/ĐUT ngày 13/02/2020 về chỉ đạo Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở; Hướng dẫn số 20-HD/ĐUT ngày 26/02/2020 về thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ CTCP Tôn mạ Vnsteel Thăng Long nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy Khối, Thường trực Đảng ủy Tổng công ty tặng hoa chúc mừng các đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL khóa III, Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu. Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản về chỉ đạo về tổ chức đại hội Đảng các cấp đến các tổ chức đảng trực thuộc. Bám sát các văn bản về tổ chức đại hội và sự chỉ đạo của cấp trên, các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị, xây dựng văn kiện đại hội đúng hướng dẫn và sát tình hình của đơn vị. Trong đó chú trọng đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời đề ra những chỉ tiêu chủ yếu, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm phù hợp và có tính khả thi cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội chi bộ Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Công tác nhân sự đại hội đã được cấp uỷ cơ sở chuẩn bị kỹ lưỡng, căn cứ vào quy hoạch đã được Tổng công ty phê duyệt để giới thiệu, đề cử; các đồng chí được cấp uỷ dự kiến giới thiệu tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều được rà soát, thẩm tra về tiêu chuẩn chính trị, lấy ý kiến đóng góp nơi công tác và cấp uỷ địa phương nơi cư trú đảm bảo dân chủ, công khai, chính vì vậy việc bầu cử cấp uỷ tại Đại hội Đảng bộ Công ty bầu một lần là đủ số lượng.

Về trình tự và thủ tục bầu cử được tiến hành đúng quy định. Do quy trình nhân sự được cấp ủy khóa đương nhiệm chuẩn bị kỹ, đảm bảo dân chủ, công khai nên kết quả bầu cử tại Đại hội đều theo đúng dự kiến của cấp ủy khóa đương nhiệm. Sau Đại hội, cấp uỷ họp phiên thứ nhất, bầu các chức danh: Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và thể hiện sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ về công tác cán bộ cấp ủy. Hầu hết các đồng chí trúng cử đều có sự tín nhiệm cao của Đại hội và Ban Chấp hành Đảng bộ.

Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Tổng công ty tặng hoa chúc mừng các đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ- VNSTEEL nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch toàn cầu COVID-19, để Đại hội cấp cơ sở diễn ra bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Công ty đã quan tâm chỉ đạo và làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và người lao động. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 nhất là những kết quả đạt được trên tất cả các mặt công tác trong nhiệm kỳ 2015 - 2020…

Kết quả, sau thành công đại hội điểm tại Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện tại các tổ chức Đảng còn lại.

Hội nghị rút kinh nghiệm sau Đại hội điểm Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL

Tính đến ngày 27/6/2020, 37/37 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ. Quá trình diễn ra đại hội đúng trình tự, nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Đảng. Từng thành viên đoàn chủ tịch điều hành đại hội tiến hành các nội dung đúng chương trình làm việc, đúng nguyên tắc và có sự phối hợp chặt chẽ; việc bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế bầu cử trong Đảng và bảo đảm các yêu cầu cấp trên giao; đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng như dự kiến với số phiếu tín nhiệm cao; đại biểu dự đại hội chấp hành nghiêm túc quy chế của đại hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi tham gia biểu quyết các vấn đề của đại hội. Đồng thời có tinh thần xây dựng và ý thức trách nhiệm trong việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và xây dựng Nghị quyết của Đại hội.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy Khối, Thường trực Đảng ủy Tổng công ty tặng hoa chúc mừng các đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty đã bầu được 124 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, tái cử là 101 đồng chí chiếm 81,4%; cấp ủy mới tham gia lần đầu 23 đồng chí (18,5%); cấp ủy viên là nữ có 21 đồng chí chiếm 17%, cấp ủy viên dưới 35 tuổi 01 đồng chí chiếm 0,09%; đồng thời tại đại hội các chi, Đảng bộ đã bầu được 118 đại biểu chính thức và 30 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành 12 Đảng bộ cơ sở đã bầu 06 đồng chí vào Ban Thường vụ, 12 đồng chí Bí thư, 10 đồng chí Phó Bí thư; 42 đồng chí Ủy viên UBKT và 12 đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở (có 02 đơn vị tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành chưa bầu chức danh Phó Bí thư Đảng ủy do chưa đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định). Có 02/37 đơn vị đại hội quyết định bầu thiếu cấp ủy viên để bổ sung sau Đại hội nhiệm kỳ.

Đồng chí Phạm Thu Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty tặng hoa chúc mừng các đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chất lượng đội ngũ Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt cơ bản đảm bảo đúng tiêu chuẩn Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Trong đó 124/124 đồng chí ủy viên BCH có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên chiếm tỷ lệ 100% (02 đồng chí có trình độ tiến sỹ; 16 đồng chí có trình độ thạc sỹ; 105 đồng chí có trình độ Đại học, 01 đồng chí có trình độ trung cấp), có 86/124 đồng chí có trình độ lý luận trung cấp trở lên đạt 69,3% (trong đó 42 đồng chí có trình độ cao cấp LLCT).

Trên cơ sở kết quả đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc, Đảng bộ Tổng công ty đang tập trung chỉ đạo, chuẩn bị mọi điều kiện về công tác tuyên truyền, chuẩn bị văn kiện và nhân sự phục vụ Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025./.