CTCP Trúc Thôn khai thác mỏ đất sét mới

Tháng 02/2011, Công ty cổ phần Trúc Thôn đã đươÌ£c UBND tỉnh Hải Dương quyết điÌ£nh cho thuê trên 5 ha đất để khai thác đất sét trắng và đất chiÌ£u lửa, trữ lươÌ£ng >130.000 tấn vaÌ€ công suất khai thác >70.000 tấn/năm.

22/10/2012 00:00

Tháng 02/2011, Công ty cổ phần Trúc Thôn đã đươÌ£c UBND tỉnh Hải Dương quyết điÌ£nh cho thuê trên 5 ha đất để khai thác đất sét trắng và đất chiÌ£u lửa, trữ lươÌ£ng >130.000 tấn vaÌ€ công suất khai thác >70.000 tấn/năm.

HiêÌ£n nay, Công ty đang tâÌ£p trung moÌ£i nguôÌ€n lưÌ£c để khai thác taÌ£i mỏ mới. DưÌ£ kiến trong quý I/2011, sản phẩm đất sét ở mỏ mới sẽ đươÌ£c bán ra thiÌ£ trươÌ€ng trên phaÌ£m vi cả nước. Với sản lươÌ£ng vaÌ€ chất lươÌ£ng đất sét của mỏ mới này sẽ đem laÌ£i hiêÌ£u quả cao trong sản xuất kinh doanh của Công ty trong thơÌ€i gian tới.

NguôÌ€n khoáng sản chính của Công ty phuÌ£c vuÌ£ công nghêÌ£ sản xuất saÌ€nh, sứ, gốm, granite là đất sét trắng loại A. Đây là loại khoáng sản có chất lươÌ£ng cao, với haÌ€m lươÌ£ng Al2O3 > 21%, Fe2O3 < 1,5% có thể laÌ€m men duÌ€ng cho các sản phẩm gốm sứ, gaÌ£ch men cao cấp.

Ngoài đất sét trắng, nguồn khoáng sản duÌ€ng laÌ€m nguyên liêÌ£u cho sản xuất gốm sứ vaÌ€ vâÌ£t liêÌ£u xây dưÌ£ng, vâÌ£t liêÌ£u chiÌ£u lửa, còn có đất chiÌ£u lửa (haÌ€m lươÌ£ng Al2O3 ³ 26%, Fe2O3 < 3%), đất sét săÌ£c sỡ (haÌ€m lươÌ£ng Al2O3> 17%, Fe2O3 £ 4%).

 

(Hà Thị Quỳnh)