Sổ tay An toàn Thông tin cho người dùng VNSTEEL

Sổ tay An toàn Thông tin cho người dùng VNSTEEL - Tài liệu lưu hành nội bộ (Phiên bản tháng 01.2022)

27/01/2022 15:36

So-tay-ATTT-ver05-1

So-tay-ATTT-ver05-2

So-tay-ATTT-ver05-3

So-tay-ATTT-ver05-4

So-tay-ATTT-ver05-5

So-tay-ATTT-ver05-6

So-tay-ATTT-ver05-7

So-tay-ATTT-ver05-8

So-tay-ATTT-ver05-9

So-tay-ATTT-ver05-10

So-tay-ATTT-ver05-11

So-tay-ATTT-ver05-12

So-tay-ATTT-ver05-13

So-tay-ATTT-ver05-14

So-tay-ATTT-ver05-15

So-tay-ATTT-ver05-16

So-tay-ATTT-ver05-17

So-tay-ATTT-ver05-18

So-tay-ATTT-ver05-19

So-tay-ATTT-ver05-20