Bản tin chuyển đổi số VNSTEEL - Số 6 Quy trình số hóa tài liệu

5 bước của quy trình số hóa tài liệu

28/04/2022 16:46

CDS-Ban-tin-so-6-1

CDS-Ban-tin-so-6-2

CDS-Ban-tin-so-6-3

CDS-Ban-tin-so-6-4

CDS-Ban-tin-so-6-5

CDS-Ban-tin-so-6-6

CDS-Ban-tin-so-6-7

CDS-Ban-tin-so-6-8