Bản tin Chuyển đổi số VNSTEEL số 5 - 2023 Khái niệm Big Data

Khái niệm và các công nghệ hỗ trợ Big Data - Một trong ba trụ cột của Công nghiệp 4.0

04/04/2023 15:36

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

21.13

21.14

21.15