Bản tin Chuyển đổi số VNSTEEL số 3 - 2023 Vai trò của Lãnh đạo trong chuyển đổi số

Vai trò của Lãnh đạo trong quá trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp

07/03/2023 15:00

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.12

19.13