Bản tin Chuyển đổi số VNSTEEL số 2 - 2023 Khái niệm IoT - Internet vạn vật

Khái niệm IoT, lịch sử hình thành và một số ứng dụng trong đời sống của IoT

22/02/2023 14:30

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

18.11

18.12

18.13