Bản tin Chuyển đổi số VNSTEEL số 15 - 2022 Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính

Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - kế toán, vai trò và xu hướng công nghệ hỗ trợ lĩnh vực tài chính - kế toán trong tương lai

18/11/2022 14:28

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

15.11

15.12

15.13

15.14

15.15