Bản tin Chuyển đổi số VNSTEEL Số 1 - 2024 Chuyển đổi số trong sản xuất

Trong lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là sản xuất công nghiệp vẫn đang sử dụng rất nhiều nhân công lao động với giá rẻ vì vậy việc chuyển đổi số trong sản xuất có công nghiệp có thực sự cần thiết và mang lại hiệu quả hay không?

18/01/2024 14:31

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
S0 2- 2024