Kết luận Hội nghị Lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII

Ngày 25/10/2021, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" . 

03/11/2021 14:45

Ngày 25/10/2021, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" . Ban Tuyên giáo Truyền thông Tổng công ty trân trọng giới thiệu toàn văn kết luận