Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP mở rộng

Sáng ngày 11/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐUK ngày 06/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”; Đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty. Đồng chí Nguyễn Đình Phúc – Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì hội nghị

07/09/2021 09:31

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Hồ Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Đảng ủy Tổng Công ty có đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty, đồng chí Phạm Công Thảo – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc TCT; Các đồng chí uỷ viên UBKT Đảng uỷ; Các đồng chí Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty; Đại diện vốn chính của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết; Lãnh đạo và chuyên viên tham mưu công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng Công ty.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày báo cáo tóm tắt việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và báo cáo tóm tắt công tác xây dựng đảng 6 tháng, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng ủy Tổng Công ty; đồng chí Phạm Công Thảo – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐUK ngày 06/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương” và báo cáo sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021Đảng ủy Tổng Công ty nhận thấy:

* Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng: 5 năm qua, dù hoạt động trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Công Thương, Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, toàn Đảng bộ Tổng công ty đã đoàn kết, tìm cách khắc phục khó khăn, phát huy có hiệu quả, dựa trên nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt: Vừa tập trung công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu; Vừa triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực và hiệu quả trong công tác quản trị điều hành sản xuất kinh doanh để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Bám sát quan điểm, định hướng, mục tiêu, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết TW4 và các kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để kịp thời triển khai, chỉ đạo cụ thể đến các cấp ủy trực thuộc. Xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị học tập nghiêm túc với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết TW4 đạt trên 98%. Đảng ủy Tổng công ty cũng đã ban hành Chương trình hành động số 11- CTr/ĐUT, ngày 10/02/2017 để triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng và triển khai tới các tổ chức Đảng trực thuộc. 100% các tổ chức Đảng trực thuộc đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết gắn với điều kiện thực tế tại đơn vị.

Điểm nổi bật trong triển khai thực hiện NQTW 4 khóa XII tại Đảng bộ Tổng Công ty là Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện trên tất cả các mặt công tác theo đúng chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp có vốn chi phối của Nhà nước. Vai trò của Đảng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ngày càng được thể hiện rõ nét hơn thông qua việc xác định thời điểm cần thiết để ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Nhiệm kỳ 2015-2020 là nhiệm kỳ Đảng ủy Tổng công ty ban hành được nhiều nhất các chỉ thị, nghị quyết, kết luận chuyên đề trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đã ban hành và lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 05 nghị quyết, chỉ thị, kết luận chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, tái cơ cấu doanh nghiệp; 03 chỉ thị, kết luận về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng uỷ Tổng công ty khi ban hành đều kịp thời, sát với tình hình thực tiễn nên đã tạo sự chuyển biến tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty trong những năm qua.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo cũng được Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty chú trọng thông qua việc đổi mới phong cách và lề lối làm việc theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy

Đồng chí Nguyễn Đình Phúc – Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại hội nghị

Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ Tổng công ty triển khai đồng bộ, nền nếp trên tất cả các mặt, thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; đảm bảo phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ Tổng công ty. Công tác cán bộ được Đảng bộ Tổng công ty coi trọng, thực hiện đúng nguyên tắc, mục tiêu, quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ thông qua việc ban hành và chỉ đạo ban hành các nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện như: Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Quy chế về quản lý các chức danh lãnh đạo, quản lý, điều hành Tổng công ty; Quy định về quản lý người đại diện vốn của Tổng công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác; Quy chế đào tạo; tuyển dụng lao động.... Đặc biệt, đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐUT ngày 20/6/2017 về “Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ”, với các giải pháp được đưa ra sát với tình hình thực tiễn nên công tác cán bộ tại Tổng công ty được triển khai thực hiện ngày càng bài bản, nền nếp hơn, hiệu quả hơn...

Thông qua việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng ý thức chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng; luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tạo niềm tin trong CNV và người lao động. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên. Xây dựng Đảng bộ Tổng công ty vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện NQTW 4 khóa XII còn có một số tồn tại hạn chế như: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên chưa thực sự tâm huyết, chưa quan tâm chú trọng đến chất lượng trong việc phổ biến, nghiên cứu, quán triệt và học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chưa sát với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị; chưa quan tâm chú trọng đến chất lượng công tác nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ; Một số ít cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời nắm bắt tình hình và tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm; chậm xem xét, xử lý dứt điểm những phản ánh, kiến nghị của người lao động dẫn đến phát sinh đơn thư khiếu nại vượt cấp làm ảnh hương đến uy tín của Tổng công ty, đơn vị; Vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương, còn đảng viên vi phạm trong lĩnh vực quản lý kinh tế, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm phải thi hành kỷ luật Đảng.

1.Dc Hien trinh bay BC

Đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày tóm tắt báo cáo tại hội nghị

* Về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy TCT nhận thấy: Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ đã được tăng cường và đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao. Các cấp ủy, tổ chức đảng luôn coi trọng việc lãnh đạo, tổ chức triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đồng thời, chỉ đạo cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch của cấp mình. Đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát tập trung có trọng tâm, trọng điểm trên các mặt, các lĩnh vực còn yếu kém, dễ phát sinh tiêu cực, đã góp phần ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót; giảm sai phạm của tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, đặc biệt coi trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phê bình, góp ý chấn chỉnh những tổ chức, cá nhân có thiếu sót, khuyết điểm, đồng thời khen thưởng, biểu dương những đảng bộ có thành tích cao. Từ đó, đã thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết năm của toàn Đảng bộ; giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy được sâu sát, toàn diện và hiệu quả hơn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế nhất định như: Vẫn còn một số ít cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát nên vẫn cho rằng kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ của Uỷ ban kiểm tra; chưa làm tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên dẫn tới còn có cán bộ, đảng viên vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, phải thi hành kỷ luật; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, Uỷ ban kiểm tra các cấp mặc dù đã xác định kiểm tra dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, nhưng trong thực tế việc tổ chức kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế....

* Về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng năm 2021, báo cáo chỉ rõ: 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Nghị quyết về “nhiệm vụ công tác năm 2021 cụ thể hóa thành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Tập trung chỉ đạo các đơn vị bám sát diễn biến thị trường, đặc biệt là trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid -19 để từ đó có các giải pháp, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, tận dụng được cơ hội thị trường. Chính vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị cơ bản vẫn được duy trì ổn định, tiếp tục có hiệu quả, hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh đều vượt kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ. Đặc biệt, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt trên 1.000 tỷ đồng, bằng 251% kế hoạch năm và là số lợi nhuận đạt cao nhất trong nhiều năm vừa qua; Đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nền nếp, có hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ; các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các hoạt động theo chương trình đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế nhất định như: việc tháo gỡ khó khăn cho Dự án giai đoạn II-Tisco và Dự án của VTM chưa giải quyết được, phương án Tái cơ cấu Tisco và VTM vẫn chưa được cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận để triển khai thực hiện; Việc quyết toán cổ phần hóa công ty mẹ-Tổng công ty chưa hoàn thành; Vẫn còn tình trạng đơn thư phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên tại một số đơn vị; Vẫn để xảy ra 01 vụ tai nạn lao động chết người.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe 02 ý kiến phát biểu của đại diện của các tổ chức Đảng trực thuộc tập trung đánh giá kết quả thực hiện NQTW 4 khóa XII của Đảng , Nghị quyết số 04 của Đảng ủy Khối DNTW và công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời thảo luận đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ Tổng Công ty đã đạt được trong 6 tháng qua. Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị vừa thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa chủ động bám sát diễn biến của thị trường và tình hình thực tế của đơn vị để có các giải pháp chỉ đạo điều hành linh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Theo đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty được duy trì ổn định, tiếp tục có hiệu quả, hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh đều vượt kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ. Đặc biệt, là lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt trên 1.004 tỷ đồngbằng 251% kế hoạch năm, bằng 316,7% so với cùng kỳ năm 2020 và đây là số lợi nhuận đạt cao nhất trong nhiều năm vừa qua của TCT.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, thường xuyên củng cố, triển khai thực hiện nền nếp, có hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ.

Đảng ủy Tổng Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong đó, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng chương trình hành động và đề xuất các giải pháp để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm hàng năm. Đặc biệt, hằng năm, Đảng ủy đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII vào chương trình kiểm tra giám sát của các cấp ủy, uỷ ban Kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót tồn tại, chậm khắc phục. Theo đó, toàn Đảng bộ, không có tập thể nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như đã được chỉ ra trong Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty đã được tăng cường và đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao. Lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát tập trung có trọng tâm, trọng điểm trên các mặt, các lĩnh vực còn yếu kém, dễ phát sinh tiêu cực. Chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng được thực hiện bảo đảm đúng nội dung, nguyên tắc, thủ tục, quy trình. Chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức khắc phục, xử lý sau kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra.

Đồng thời đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tổng Công ty Thép và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối. Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ. Thực hiện đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan trong công tác cán bộ. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Tổng Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó cần tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác năm 2021, tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025; bảo đảm thu nhập, việc làm cho người lao động. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân tích, dự báo thị trường; chủ động ứng phó kịp thời với tình hình của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị doanh nghiệp. Chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đầu tư, tái cơ cấu của Tổng công ty, tiếp tục triển khai các dự án, thực hiện công tác thoái vốn tại các đơn vị theo kết hoạch. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng năm 2030”. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Phúc – Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị. Đồng chí đã đánh giá, tổng kết những kết quả chính mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong 6 tháng, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, trong đó đồng chí nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2021 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, diễn biến phức tạp với mức độ lây lan mạnh, rộng hơn và chưa thể xác định khi nào mới có thể kiểm soát được. Song Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã đề ra nhiều giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị bám sát diễn biến dịch bệnh Covid-19 và tình hình thị trường để có các giải pháp giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Tập trung chỉ đạo các đơn vị bám sát diễn biến thị trường, đặc biệt là trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid -19 để từ đó có các giải pháp, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, tận dụng được cơ hội thị trường. Chính vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị cơ bản vẫn được duy trì ổn định, tiếp tục có hiệu quả, hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh đều vượt kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ. Đặc biệt, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1125 tỷ đồng, bằng trên 250% kế hoạch năm và là số lợi nhuận đạt cao nhất trong nhiều năm vừa qua; Đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo; các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các hoạt động theo chương trình đề ra; công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nền nếp, có hiệu quả, đã tập trung kiện toàn Ban Chấp hành, và chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có một số vướng mắc, hạn chế, tồn tại như: những khó khăn vướng mắc của Dự án giai đoạn II-Tisco và Dự án của VTM vẫn chưa được giải quyết, việc quyết toán cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty chưa hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, vẫn còn tình trạng đơn thư phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên tại một số đơn vị, vẫn để xảy ra 01 vụ tai nạn lao động chết người.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng trực thuộc phân tích những hạn chế nêu trên, từng lĩnh vực, từng vấn đề liên quan đến đơn vị mình để khẩn trương có các giải pháp khắc phục kịp thời trong thời gian tới.

* Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, trướcdiễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19 lây lan mạnh khó kiểm soát sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh các đơn vị; tình hình giá cả thế giới chiều hướng đi xuống, nhu cầu thị trường trong nước thấp, tâm lý người tiêu dùng chờ đợi, nguyên liệu nhập về giá cao... các yếu tố đó sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty. Đồng chí đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong Tổng công ty cần bám sát 11 nhóm giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các giải pháp trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Tổng công ty để vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, vừa lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, kiên quyết giữ hiệu quả để đảm bảo hiệu quả chung cả năm trong toàn Tổng công ty với phương châm chủ động trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Tổng Công ty, chủ động trong công tác thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu SXKD đã đề ra.

Facebook