Chuyên đề năm 2024 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngày 21/3/2024, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã ban hành kế hoạch học tập chuyên đề năm 2024 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp”

01/04/2024 10:43

Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đăng tải nội dung chuyên đề

tại đây