Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn từ năm 2022

Theo Quyết định 3226/QĐ-TLĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, thay thế Quyết định số 1439/HD-TLĐ ngày 14/12/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, quy định cụ thể chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn theo mức chi phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở hàng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước).

23/11/2021 16:53

can bo CDcan bo CD

Nguồn: https://congdoancongthuong.org.vn/tin-tuc/t6017/quy-dinh-che-do-phu-cap-doi-voi-can-bo-cong-doan-tu-nam-2022.html