Công đoàn VNSTEEL chuyển giao thành công 4 CĐCS về Công đoàn Công Thương Việt Nam

Lễ chuyển giao và tiếp nhận 4 công đoàn cơ sở (CĐCS) về Công đoàn Công Thương Việt Nam của Công đoàn VNSTEEL đã được diễn ra đúng thủ tục, trang trọng và ấm áp.

Trang tin điện tử VNSTEEL xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc toàn văn bài viết của phóng viên được đăng tại:

https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/cong-doan-vnsteel-chuyen-giao-thanh-cong-4-cdcs-ve-cong-doan-cong-thuong-viet-nam-99807.htm

18/10/2022 17:03

Có được điều này là nhờ sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Tổng công ty và Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty đã chỉ đạo 4 CĐCS phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để triển khai và tổ chức thực hiện.

3 Ký kết biên bản bàn giao và tiếp nhận Công đoàn Công ty Thép Tây Đô

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về việc đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, thực hiện theo Kết luận số 97-KL/ĐUT ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty về kết quả công tác năm 2021, thực hiện theo Công văn số 247/CĐCT-ToC ngày 8/7/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam về việc thống nhất chuyển giao Công đoàn cơ sở. Ngay sau khi nhận được các Chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty, của Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) đã có văn bản gửi cấp ủy, người sử dụng lao động của 4 CĐCS để chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện.

4 CĐCS gồm: Công đoàn Công ty Thép Tây Đô, Công đoàn Công ty CP Thép Tân Thuận, Công đoàn Công ty CP Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên và Công đoàn Công ty CP Kim khí Bắc Thái.

4 Ký kết biên bản bàn giao và tiếp nhận Công đoàn Công ty CP Thép Tân Thuận

Sau khi các CĐCS có tờ trình đề nghị Công đoàn Tổng công ty làm thủ tục chuyển giao về Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty đã có tờ trình số 154/TTr-CĐT ngày 01/8/2022 về việc đề nghị tiếp nhận các CĐCS, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã có Công văn số 302/CĐCT-TCKC ngày 28/8/2022 về việc đồng ý tiếp nhận.

1 Ký kết biên bản bàn giao và tiếp nhận Công đoàn Công ty CP Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên và Công đoàn Công ty CP Kim khí Bắc Thái

Theo đó, Công đoàn Tổng công ty đã có các Quyết định số 181, 187, 194, 196 về việc chuyển giao 4 CĐCS trên về trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam. Đồng thời, Công đoàn Công Thương Việt Nam có các Quyết định số 190, 196, 198, 199 về việc tiếp nhận 4 tổ chức công đoàn trên.

Tổng số lượng đoàn viên ở 4 đơn vị được chuyển giao là 506 người, trong đó có 92 nữ

5 Ông Trần Quang Huy, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam vui mừng đón nhận thêm hai CĐCS là Công đoàn Công ty CP Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên và Công đoàn Công ty CP Kim khí Bắc Thái 

Lễ chuyển giao và tiếp nhận 4 CĐCS đã được diễn ra đúng thủ tục, trang trọng và ấm áp. Có được điều này là nhờ sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Tổng công ty và Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty đã chỉ đạo 4 CĐCS phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để triển khai và tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ công đoàn cũng như người lao động tại các đơn vị được chuyển giao đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng về việc “đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

6
Ông Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam mong muốn các Công đoàn cơ sở bàn giao về Công đoàn Công Thương Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực thực hiện mọi chính sách, chủ trương chăm lo cho người lao động.

Có thể thấy rằng, việc chấp hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về việc đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đã được triển khai nghiêm túc trong hệ thống Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam. Đồng thời, được sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của Đảng ủy, của Công đoàn Công Thương Việt Nam thì việc chuyển giao 4 CĐCS nhằm mục đích phát huy được vai trò, tính chất đặc thù của từng công đoàn cơ sở hơn nữa, qua đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn gần gũi, gắn bó, cùng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và đây cũng là việc thực hiện chính sách đối với người lao động, nhằm chăm lo tốt hơn cho người lao động trong hệ thống Công đoàn Công Thương Việt Nam cũng như Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Minh Thủy