Luật thống kê 2015: Tăng khung pháp lý và tính kịp thời của số liệu

Tổng cụ thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức Hội nghị triển khai luật thống kê 2015 nhằm hướng tới giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Luật được kỳ vọng sẽ đáp ứng thông tin thống kê một cách khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời cho mọi đối tượng.

21/12/2015 12:09

Tổng cụ thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức Hội nghị triển khai luật thống kê 2015 nhằm hướng tới giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Luật được kỳ vọng sẽ đáp ứng thông tin thống kê một cách khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời cho mọi đối tượng.

Luật thống kê 2015 có 9 chương, 72 điều và 1 phụ lục, cùng nhiều điểm đổi mới nổi bật như bổ sung việc sử dụng dữ liệu hành chính, thông tin thống kê ngoài thống kê Nhà nước. Các chuyên gia nhận định để Luật phát huy được hiệu quả cần ban hành với kế hoạch triển khai mạnh mẽ và phổ biến rộng rãi đến người sử dụng.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê cho biết, Luât thống kê 2015 với nhiều quy định mới tiến bộ, là cơ sở pháp lý cao nhất giúp Tổng cục Thống kê thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của ngành, phục vụ đánh giá tình hình, xây dựng chính sách, chiến lược phát triển cũng như phục vụ nhu cầu tìm kiếm thông tin về tình hình phát triển kinh tế – xã hội đất nước của tổ chức, người dân.

Ông Trần Tuấn Hưng – Vụ trưởng vụ pháp chế độ thống kê và công nghệ thông tin cho biết, có 39/186 chỉ tiêu thống kê trong Luật Thống kê là các chỉ tiêu giám sát, đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững. Hệ thống chỉ tiêu quốc gia được xây dựng trên nguyên tắc bảo đảm quản lý, điều hành tầm vĩ mô, tính khả thi trong quá trình thưc hiện và tính hội nhập, so sánh quốc tế. Từng chỉ tiêu cũng được xây dựng sát theo nguyên tắc đơn giản, có thể đo lường được, có thể tiếp cận, tương thích kịp thời.

Ông Bakhidir Burkhanov – Trưởng đại diện Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam cho rằng, Luật thống kê vừa mới được thông qua là cơ sở pháp lý cao nhất cho hoạt động thống kê với nhiều quy định tiến bộ. Điều này cho thấy Luật thống kê về cơ bản đã phản ánh được các mục tiêu phát triển. Việc thông qua các mục tiêu phát triển bền vững đặt tham vọng mới cho các nhà hoạch định chính sách.

Do đó, để biến tham vọng thành hiện thực, nhất là trong bối cảnh thay đổi, chu kỳ mới trong phát triển kinh tế cũng như chu trình cải cách, hội nhập ngày càng sâu rộng, cần phải có các số liệu cập nhật chính xác là cơ sở để Chính phủ Việt Nam hoạch định, định hướng chính sách trong việc nâng cao hơn nữa thể chế, giúp Việt Nam có thể đo lường sự phát triển của mình. Luật sẽ tăng khung pháp lý, chất lượng và tính kịp thời của số liệu, giúp cải thiện thông tin trong ban hành chính sách.

Cùng với 193 nước, Việt Nam đã cam kết các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, do Liên Hợp Quốc đề ra xúc tiến với việc thống nhất 17 mục tiêu đầy tham vọng. Vì vây, cần gắn kết số liệu thống kê với các hoạt động cũng như chính sách phát triển kinh tế mới của Việt Nam, để đảm bảo tính bền vững trong phát triển kinh tế.