Ban Tài chính Kế toán


09:05' AM-24, 24/01/2014

Chức năng

Ban Tài chính Kế toán có chức năng tham mưu giúp việc Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Tổng công ty quản lý điều hành lĩnh vực tài chính, tín dụng, thuế; công tác kế toán, thống kê; công tác kiếm toán nội bộ; công tác giám sát tài chính; quản lý cổ đông và cổ phiếu của Tổng công ty.

Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Công tác quản lý tài chính

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch và chính sách tài chính của Tổng công ty trình Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị phê duyệt theo đúng Điều lệ và Quy chế tài chính của Tổng công ty;

- Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính tháng, quý, năm của Tổng công ty. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch tài chính, báo cáo kết quả thực hiện thực hiện kế hoạch tài chính tháng, quý, năm;

- Tham gia xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;

- Xây dựng, quản lý, kiểm soát chặt chẽ phần vốn Tổng công ty; bảo lãnh của Tổng công ty cho các công ty con, công ty liên kết hoặc các đơn vị khác;

- Xem xét, trình thông qua hoặc thoả thuận kế hoạch tài chính của công ty con, công ty liên kết. Tổ chức điều chỉnh kế hoạch tài chính quý, năm (nếu có) để thoả thuận với công ty con;

- Đôn đốc, tập hợp và lập báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính tháng, quý, năm của Tổng công ty và các công ty con, công ty liên kết;

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; Phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán thông qua người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty ở doanh nghiệp khác;

- Đôn đốc các công ty con, công ty liên kết tổ chức nghiệm thu thanh toán, thu hồi tiền bán hàng, thu hồi công nợ. Tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế của các công trình phục vụ cho công tác thu hồi vốn;

- Theo dõi, quản lý Hợp đồng và thu hồi nợ với công ty con;

- Lập báo cáo thu vốn và thu hồi tiền bán hàng hàng tháng và đột xuất của Tổng công ty;

- Đôn đốc thu cổ tức/lợi nhuận từ các công ty con, công ty liên kết;

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện của công ty con với Tổng công ty trong các hợp đồng tín dụng; Thư bảo lãnh và các hoạt động kinh tế khác;

- Giúp Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty về kiểm tra; đánh giá việc bảo toàn vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết;

- Thực hiện kiểm tra tài chính tại các công ty con sau khi thoả thuận với Hội đồng quản trị của công ty con;

- Tổ chức hướng dẫn phân tích hoạt động kinh tế trong đơn vị và tổ chức phân tích hoạt động kinh tế trong toàn Tổng công ty;

- Quản lý chi phí: Lập dự toán chi phí, theo dõi tình hình thực hiện, tổ chức phân tích chi phí của Tổng công ty, các đơn vị phụ thuộc;

- Quản lý doanh thu: tham gia đàm phán Hợp đồng kinh tế, tổ chức nghiệm thu thanh toán, thu hồi tiền bán hàng; tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế của các công trình phục vụ cho công tác thu hồi vốn; theo dõi doanh thu từng hoạt động; tham gia thanh lý hợp đồng; lập báo cáo thu vốn và thu hồi tiền bán hàng hàng tháng và đột xuất;

- Quản lý tiền: thực hiện các thủ tục đóng mở tài khoản của Tổng công ty; giao dịch Ngân hàng, thực hiện các thủ tục đặt cọc, thế chấp của Tổng công ty; quản lý tiền mặt;

- Quản lý hàng tồn kho: theo dõi, phản ánh, tổ chức kiểm kê hàng tồn kho theo chế độ; kiến nghị và tham gia xử lý hàng tồn kho;

- Quản lý công nợ: tổ chức theo dõi, thu hồi công nợ phải thu; quản lý các khoản công nợ phải trả; dự kiến phương án xử lý nợ khó đòi hoặc nợ không ai đòi; làm thủ tục thanh toán hợp đồng theo điều khoản Hợp đồng và chứng từ thanh toán;

- Quản lý tài sản cố định và đầu tư xây dựng, đầu tư mua sắm tài sản cố định (TSCĐ): tham gia các dự án đầu tư của Tổng công ty ; quản lý chi phí đầu tư các dự án theo quy chế quản lý đầu tư; quản lý theo dõi, tổ chức kiểm kê TSCĐ; trích khấu hao TSCĐ theo chế độ; tham gia quá trình thanh lý TSCĐ; chủ trì quyết toán dự án đầu tư hoàn thành;

- Theo dõi, phản ánh nguồn vốn chủ sở hữu và tình hình biến động;

- Xây dựng các phương án phát hành cổ phiếu của Tổng công ty;

- Quản lý các quỹ doanh nghiệp theo chế độ và Quy chế tài chính của Tổng công ty.

b) Công tác tín dụng, thanh toán hợp đồng

- Xây dựng kế hoạch huy động vốn trung, dài hạn; kế hoạch tín dụng vốn lưu động để huy động vốn cho nhu cầu đầu tư và sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;

- Xây dựng mức lãi suất huy động và cho vay vốn trong nội bộ và ngoài Tổng công ty;

- Dự thảo, đàm phán các hợp đồng tín dụng của Tổng công ty;

- Xây dựng kế hoạch trả nợ, thu nợ vay trung dài hạn và tổ chức thực hiện. Theo dõi, chỉ đạo thực hiện hạn mức tín dụng, hợp đồng tín dụng;

- Làm thủ tục bảo lãnh, cầm cố, thế chấp, tín chấp cho các công ty con, công ty liên kết theo quy định của Tổng công ty;

- Tham gia đàm phán Hợp đồng theo chức năng: hợp đồng kinh tế, hợp đồng ngoại,...;

- Làm thủ tục thanh toán hợp đồng theo điều khoản hợp đồng và chứng từ thanh toán. Theo dõi tình hình thanh toán hợp đồng;

c) Công tác quản lý đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết và đầu tư tài chính khác

- Đề xuất phương án xử lý các kiến nghị của Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại công ty con, công ty liên kết liên quan đến lĩnh vực tài chính;

- Theo dõi, kiểm tra việc cung cấp thông tin trên mạng của các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty;

- Phối hợp nghiên cứu, đề xuất việc đầu tư vốn, bán bớt phần vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết;

- Cân đối, làm thủ tục góp vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết;

- Giám sát tình hình sử dụng vốn của Tổng công ty tại công ty con, công ty liên kết;

- Báo cáo, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên kết.

d) Công tác thuế; thanh, kiểm tra tài chính; phân tích hoạt động kinh tế

- Thực hiện kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ nhằm phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm về tài chính, kế toán tại Tổng công ty;

- Phân tích báo cáo kế toán hàng quý, năm của Tổng công ty; đánh giá và kiến nghị xử lý;

- Tổ chức thanh tra công tác ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế; quản lý vốn và tài sản; tình hình quản lý doanh thu, chi phí; việc chấp hành các quy định quản lý tài chính của Tổng công ty;

- Làm việc với cơ quan thuế giải quyết vướng mắc về thuế của Tổng công ty và các công ty con; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách của Tổng công ty;

- Trực tiếp làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước đến làm việc tại Tổng công ty theo quyết định của cơ quan chức năng.

đ) Tổ chức, thực hiện công tác kế toán, thống kê

- Tổ chức và thực hiện công tác kế toán tại Tổng công ty bao gồm: thu thập, xử lý thông tin, chứng từ kế toán theo đối tượng kế toán và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán: 

+ Tiếp nhận chứng từ gốc phát sinh từ các bộ phận, phòng ban Tổng công ty lập chứng từ thanh toán, làm thủ tục thanh toán hoặc lập chứng từ ghi sổ để ghi sổ kế toán;

+ Phát hành một số chứng từ theo mẫu bắt buộc của Nhà nước, như: hoá đơn giá trị gia tăng; giấy nộp tiền vào Ngân sách...;

+ Lập các chứng từ hạch toán phản ánh quan hệ kinh tế giữa Tổng công ty với các công ty con, công ty liên kết.

- Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán; tổ chức ghi sổ kế toán; lập báo cáo kế toán theo chế độ quy định; lưu trữ tài liệu kế toán theo quy định của Nhà nước.

- Tổ chức thực hiện công tác thống kê, tổng hợp tình hình sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty;

- Lập báo cáo kế toán tổng hợp của Tổng công ty (cơ quan Tổng công ty và các đơn vị phụ thuộc);

- Lập các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Tổng công ty và cơ quan quản lý Nhà nước.

e) Thực hiện công tác hợp nhất báo cáo tài chính của Tổng công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các nhiệm vụ sau:

- Hướng dẫn các công ty con thực hiện các chế độ về tài chính kế toán;

- Hợp nhất báo cáo kế toán của Tổng công ty;

- Xây dựng, tổ chức thực hiện hệ thống kế toán quản trị của Tổng công ty;

- Xây dựng, phổ biến chế độ kế toán, tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế toán;

+ Tổ chức hội thảo, tập huấn các chế độ mới về công tác kế toán cho toàn thể cán bộ kế toán của Tổng công ty;

+ Dự thảo ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện chế độ mới; Xây dựng các quy định về hạch toán kinh doanh, hạch toán kế toán;

+ Tổ chức ứng dụng tin học trong công tác kế toán, triển khai thực hiện trong toàn Tổng công ty;

+ Có ý kiến về việc giới thiệu Kế toán trưởng các công ty con và kiểm tra chỉ đạo Kế toán trưởng các công ty con;

- Đôn đốc các công ty con, công ty liên kết gửi báo cáo kế toán định kỳ và hợp nhất với báo cáo của Tống công ty theo quy định. Phân tích báo cáo kế toán quý, năm của toàn Tổng công ty; đánh giá và kiến nghị xử lý. 

g) Chu trì trong việc giám sát, xếp loại doanh nghiệp hàng năm của Tổng công ty; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng công ty và lập các báo cáo theo quy định;

h) Tham gia các Ban, Hội đồng tư vấn theo quy định của Tổng công ty;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công.

Facebook
Tin mới cập nhật
Sáng 16/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ ...
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) tiếp tục ủng hộ 01 tỷ đồng cho công tác phòng ...
Lượng quặng nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 8 tăng trở lại sau 5 tháng giảm liên tiếp. Mặc ...
Sản xuất thép và cứu người, thật không ai ngờ lại có thể có một dấu gạch nối duyên nợ ...
Ngay sau khi Công đoàn Công Thương Việt Nam có văn bản hướng dẫn về việc hỗ trợ bữa ăn ...
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi “Mỗi công đoàn cơ sở là một pháo ...
Guinea sở hữu trữ lượng quặng sắt và quặng bauxit hàng đầu thế giới, có liên kết mật thiết với ...
BẢN QUYỀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Công Thảo - Phó Tổng giám đốc
Giấy phép số 279/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 12.09.2006
Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 84.024 3856 1767 Fax: 84.024 38561815
         Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, Q. 1, TP. HCM
                            ĐT: 84.028 38291539 Fax: 84.028 38296301