Ban Kỹ thuật Đầu tư


09:05' AM-24, 24/01/2014
1. Chức năng

Ban Kỹ thuật Đầu tư có chức năng tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Tổng công ty quản lý, điều hành về lĩnh vực quản trị chiến lược phát triển; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất đai; quản lý vốn đầu tư của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác; lĩnh vực kỹ thuật, thiết bị luyện kim; quản lý giám sát định mức sản xuất; tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm; quản lý môi trường; quản lý, khai thác khoáng sản, mỏ nguyên liệu; nghiên cứu khoa học công nghệ; an toàn bảo hộ lao động của Tổng công ty.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Chiến lược và kế hoạch đầu tư phát triển

- Chủ trì và phối hợp với các ban nghiệp vụ Tổng công ty, đơn vị trực thuộc, Người đại diện quản lý phần vốn Tổng công ty nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển của Tông công ty, bao gồm hoạch định tầm nhìn chiến lược và thiết lập các mục tiêu dài hạn, trung hạn và ngắn hạn; xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực để thực hiện mục tiêu chiến lược;

- Chủ trì, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện chiến lược phát triển; tổ chức nghiên cứu phân tích cơ hội đầu tư, xúc tiến đầu tư và phát triển dự án phù hợp với chiến lược của Tổng công ty;

- Chủ trì tham mưu tổ chức giám sát quá trình thực hiện chiến lược; tổ chức thực hiện phân tích chiến lược, các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi chiến lược, kế hoạch phòng ngừa rủi ro, đề xuất cập nhật, điều chỉnh chiến lược cho phù hợp;

- Tham mưu, đề xuất chỉ đạo Người đại diện quản lý phần vốn Tổng công ty thực hiện xây dựng chiến lược, định hướng phát triển của đơn vị phù họp với chiến lược phát triển của Tổng công ty;

- Chủ trì xây dựng ké hoạch đầu tư phát triển 5 năm và hàng năm của Tổng công ty; thẩm tra báo cáo Tổng Giám đốc và trình Hội đồng quản trị Tổng công ty thỏa thuận với Người đại diện quản lý phần vốn Tổng công ty về kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm của đơn vị.

2.2. Công tác quản lý đầu tư hình thành tài sản

- Chủ trì thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, bao gồm lựa chọn tư vấn lập dự án; thẩm định và trình duyệt báo cáo đầu tư, dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) các dự án do Tống công ty làm chủ đầu tư hoặc các đơn vị trực thuộc trình phê duyệt theo phân cấp; thẩm tra và có ý kiến thỏa thuận cho Người đại diện quản lý phần vốn phê duyệt các dự án đầu tư tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty theo quy chế, quy định của Tong công ty;

- Tổ chức theo dõi và quản lý quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Tổng công ty. Phối họp và hỗ trợ Người đại diện quản lý phần vốn Tổng công ty xử lý các vấn đề về nghiệp vụ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án;

- Thực hiện công tác tổng hợp thống kê, phân tích đánh giá và lập các báo cáo định kỳ về đầu tư xây dựng;

- Là đầu mối quản lý công tác đấu thầu; chủ trì thẩm định, trình duyệt các bước của quá trình đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu; chủ trì kiểm tra, giải quyết khiếu nại về đấu thầu và tổng hợp báo cáo về đấu thầu theo quy định và quy chế của Tổng công ty;

- Là đầu mối quản lý công tác sửa chữa lớn, sửa chữa nâng cấp tài sản cố định của Công ty mẹ;

- Tham gia phối họp thực hiện công tác quyết toán dự án đầu tư và sửa chữa lớn hoàn thành của Tổng công ty.

- Chủ trì và phối hợp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định của pháp luật; chủ trì hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, đấu thầu và các quy chế quản lý của Tổng công ty trong lĩnh vực đầu tư; 

2.3. Công tác quản lý và sử dụng nhà đất thuộc quyền của Tổng công ty

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ pháp lý về tài sản nhà - đất của Tổng công ty; xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch sử dụng đất của Tổng công ty;

- Tham mưu, đề xuất việc quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn tài sản nhà đất tại công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết.

2.4. Công tác quản lý đầu tư vốn tại doanh nghiệp

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng danh mục đầu tư;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất phương án tái cơ cẩu lại danh mục đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi, quản lý nhằm bảo toàn và tối đa hóa giá trị vốn đầu tư của Tống công ty;

- Chủ trì xây dựng và phối họp với các đơn vị có liên quan tố chức thực hiện sáp nhập các doanh nghiệp của Tổng công ty; mua lại phần vốn, doanh nghiệp khác; đầu tư thêm, bán một phần hoặc bán hết phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp theo phương án đã được Lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt;

- Chủ trì, phối họp các đơn vị có liên quan tham gia ý kiến với doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty trong việc đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư để lựa chọn phượng án đầu tư hoặc không đầu tư thêm vổn cho dự án của doanh nghiệp;

- Công tác giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty.

2.5. Công tác quản lý Người đại diện

- Đầu mối tiếp nhận thông tin, đề xuất của Người đại diện quản lý phần vốn Tổng công ty theo Quy chế của Tổng công ty;

- Chủ trì tổng hợp ý kiến chung của các phòng, ban Tổng công ty về xử lý, trả lời Người đại diện quản lý phần vốn Tổng công ty chuẩn bị họp đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên trình Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị phê duyệt;

- Chủ trì và phối hợp với các Ban liên quan đề xuất, trình lãnh đạo Tổng công ty ban hành văn bản thuộc lĩnh vực quản lý đầu tư vốn tại doanh nghiệp khác;

- Quản lý danh mục, hồ sơ pháp lý các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty.

2.6. Công tác kỳ thuật

- Chủ trì tham mưu xây dựng chiến lược phát triển tổng thể và chính sách, biện pháp hội nhập của Tổng công ty về lĩnh vực mỏ nguyên liệu, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và khoa học công nghệ; 

- Quản lý và hướng dẫn các đơn vị thực hiện chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực khai thác mỏ, tuyển và chể biến nguyên liệu; công nghệ luyện kim và cán thép; công nghệ gia công kim loại sau cán;

- Tham gia xây dựng, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư của Tổng công ty và các dự án liên doanh của Tổng công ty về lĩnh vực công nghệ luyện kim và khai thác, chế biến khoáng sản.

2.7. Quản lý giám sát định mức sản xuất, tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm

- Chú trì xây dựng trình Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị ban hành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật; tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng trong Tổng công ty;

- Quản lý thống nhất về chất lượng sản phẩm, nhãn mác hàng hoá, sở hữu công nghiệp;

- Theo dõi hoạt động của các công ty trong hệ thống Tổng công ty về thực hiện chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, chất lượng sản phẩm.

2.8. Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ

- Quản lý và chỉ đạo các hoạt động khoa học công nghệ của Tổng công ty;

- Phổ biến và ứng dụng triển khai các công nghệ luyện kim trong nước và thế giới; ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ, phát minh sáng chế;

- Chủ trì, tham mưu về công tác sáng kiến tiết kiệm.

2.9. Công tác an toàn, bảo hộ lao động và môi trường

- Hướng dẫn việc xây dựng và kiểm tra thực hiện kể hoạch an toàn, bảo hộ lao động; phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường tại các đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty liên kết;

- Chủ trì việc kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phoi hợp với các đơn vị giải quyết các vấn đề liên quan khi xảy ra tại nạn lao động và ô nhiễm môi trường;

- Theo dõi hoạt động của các công ty thuộc hệ thống Tổng công ty về công tác bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường.

2.10. Thường trực Hội đồng Khoa học công nghệ, Hội đồng Sáng kiến kỹ thuật, Hội đồng Bảo hộ lao động của Tổng công ty.

2.11. Tham gia các Ban, Hội đồng tư vấn theo quy định của Tổng công ty.

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công.
Facebook
Tin mới cập nhật
Sáng 16/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ ...
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) tiếp tục ủng hộ 01 tỷ đồng cho công tác phòng ...
Lượng quặng nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 8 tăng trở lại sau 5 tháng giảm liên tiếp. Mặc ...
Sản xuất thép và cứu người, thật không ai ngờ lại có thể có một dấu gạch nối duyên nợ ...
Ngay sau khi Công đoàn Công Thương Việt Nam có văn bản hướng dẫn về việc hỗ trợ bữa ăn ...
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi “Mỗi công đoàn cơ sở là một pháo ...
Guinea sở hữu trữ lượng quặng sắt và quặng bauxit hàng đầu thế giới, có liên kết mật thiết với ...
BẢN QUYỀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Công Thảo - Phó Tổng giám đốc
Giấy phép số 279/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 12.09.2006
Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 84.024 3856 1767 Fax: 84.024 38561815
         Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, Q. 1, TP. HCM
                            ĐT: 84.028 38291539 Fax: 84.028 38296301